คณบดีคณะแพทยศาสตร์ และคณาจารย์สาขากายวิภาคศาสตร์ เข้าร่วมฟังการนำเสนอระบบจำลองฝึกปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ และคณาจารย์สาขากายวิภาคศาสตร์ เข้าร่วมฟังการนำเสนอระบบจำลองฝึกปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์

วันที่ 15 มิถุนายน 2563  ศ.คลินิก นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ และคณาจารย์สาขากายวิภาคศาสตร์ เข้าร่วมฟังการนำเสนอระบบจำลองฝึกปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ เพื่อพิจารณาวางแผนนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *