ประชุม Council of Belt and Road International Medical Education Alliance

ประชุม Council of Belt and Road International Medical Education Alliance

19 มิถุนายน 2563 ประชุม Council of Belt and Road International Medical Education Alliance ด้วยระบบ zoom มีสมาชิก 55 สถาบันการศึกษาแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ทั่วโลก มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เข้าเป็นสมาชิกใหม่ของ BRIMEA Council ในโอกาสนี้ ดร. พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี มหาวิทยาลัยสยาม กรุณาให้เกียรติกล่าวแนะนำมหาวิทยาลัยสยามให้ที่ประชุมทราบ และศ.คลินิก นพ. สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย Keynote Speech เรื่อง Educating Health Professionals for Uncertainty and Complexity

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *