คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมต้อนรับคณะติดตามประเมินการเตรียมความพร้อม “การป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19”

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมต้อนรับคณะติดตามประเมินการเตรียมความพร้อม “การป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19”

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563  คณะติดตามประเมินการเตรียมความพร้อม “การป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19” จากฝ่ายอนามัยและสิ่งแวดล้อม และฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตภาษีเจริญ, ทหาร, ตำรวจ และ ศูนย์บริการสาธารณสุข 62  ได้เข้ามาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยสยาม เพื่อตรวจสอบความพร้อม “การป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19” ตามมาตรการควบคุมหลักภายใต้คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  ในโอกาสนี้  ศ.คลินิก นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ได้ร่วมให้การต้อนรับคณะติดตามประเมินการเตรียมความพร้อมฯ และนำเดินชมห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ รวมถึงจุดบริการล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล ภายในคณะ  โดยผลการตรวจเยี่ยมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และคณะฯ รับข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากคณะติดตามประเมินการเตรียมความพร้อมฯ มาดำเนินการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *