วิดีโอแนะนำคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสยาม

คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสยามจัดการกระดมทุนช่วยเหลือพนักงานที่ได้รับอุบัติเหตุอัคคีภัย

กระดมทุนช่วยเหลือพนักงานที่ได้รับอุบัติเหตุอัคคีภัย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อมร ลีลารัศมี คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม พร้อมด้วย ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์เฉลิม วราวิทย์ รองคณบดีฝ่ายคลินิก และ รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณีย์ รัตนพานี รองคณบดีฝ่ายปรีคลินิก มอบเงินช่วยเหลือพิเศษแก่ นางสาวนิพัฒน์ กาฬพันธ์ เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ อาคารชิโนรส เนื่องจากบ้านพักอาศัยประสบอัคคีภัย จำนวนเงิน 15,000 บาท(หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เมื่อวันที่  6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

Continue reading

No Upcoming Events Found

รวมภาพกิจกรรมคณะฯ

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด