ข่าวนักศึกษา

Apr
03

หูกวางเกมส์ 2017

   สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาของนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 20-31 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยสยาม ในนาม ” หูกวางเกมส์ 2017 “ เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคี ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษาแต่ละคณะ ส่งเสริมให้นักศึกษามีสุขภาพที่ดี รักการเล่นกีฬาและห่างไกลยาเสพย์ติด โดยมี ท่านอธิการบดี ดร.พรชัย มงคลวนิช เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา และการแข่งขันกีฬาหูกวางเกมส์ครั้งนี้ นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์เข้าร่วมแข่งขันและเดินขบวนในทีมสีแดง ร่วมกับนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ และนักศึกษาคณะนิติศาสตร์    ดูภาพกิจกรรม

DETAIL
Sep
28
Sep
14
Sep
14
Sep
14
Aug
29
Aug
23

การประชุมผู้ปกครองนักศึกษาแพทย์ชั้นปี 1-5 ปีการศึกษา 2560

การประชุมผู้ปกครองนักศึกษาแพทย์ชั้นปี 1-5 ปีการศึกษา 2560 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 08:30 – 15:30 น. ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 19 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (19) มหาวิทยาลัยสยาม – ดูภาพกิจกรรม –

DETAIL
Jul
26

กิจกรรม ดอกไม้จันทน์ ทำด้วยใจ ถวายพ่อหลวง 25-26 กรกฎาคม 2560

คณาจารย์และนักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยสยามร่วมกันทำดอกไม้จันทน์เพื่อถวายพ่อหลวง ในวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2560 ณ ที่ทำการคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม – ดูภาพกิจกรรม –

DETAIL
Jul
21

กิจกรรม SMST First Date 2017

เป็นกิจกรรมแรกพบของนักศึกษาแพทยศาสตร์ชั้นปีที่ 1 ทั้ง 23 สถาบันทั่วประเทศที่จัดขึ้นในวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.00 น. – 16.30 น. ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต โดยสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาแพทย์ต่างสถาบัน อีกทั้งยังให้ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับสถาบันและกิจกรรมการเรียน อันนำไปสู่การใช้ชีวิตและการเรียนได้อย่างราบรื่น – ดูภาพกิจกรรม –

DETAIL
Jul
18

โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นแพทย์ที่ดีและเก่งให้ผู้ป่วยและชุมชน สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560

เป็นโครงการเตรียมความพร้อมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ จัดขึ้นในวันที่ 3-5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ณ บ้านผู้หว่าน จังหวัดนครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ทราบและเข้าใจหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและทราบถึงจุดเน้นของการเรียนการสอนตามหลักสูตร เข้าใจวิธีการเรียนวิชาต่าง ๆ ให้เรียน “ดี และ เก่ง และมีความสุข” มีความรับผิดชอบ สุภาพ ซื่อสัตย์ มีวินัย และ ร่วมทำงานแบบกลุ่ม (Teamwork)  อย่างมีประสิทธิภาพ มีจิตอาสาและจิตสาธารณะ ตระหนักในความสำคัญของเกียรติศักดิ์และจริยธรรมของวิชาชีพแพทย์ รวมทั้งตระหนักถึงความรู้สึกและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ของผู้ป่วย พัฒนาทักษะเบื้องต้นในการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการศึกษาและการประกอบวิชาชีพแพทย์ – ดูภาพกิจกรรม –

DETAIL