งานปีใหม่คณะแพทย์ปี ๖๑

วันที่  ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๑๙ ชั้น ๑๔ งานปีใหม่คณะแพทย์ปี ๖๑   – ดูภาพถ่ายบรรยากาศรวมในงาน – ภาพทั้งหมด

Continue reading

งานสยามนิทัศน์ 2018

วันที่  ๒๗  –  ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ อาคารสนามกีฬา มหาวิทยาลัยสยาม สยามนิทัศน์ 2018 ๒๗ – ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยสยาม จัดนิทรรศการสยามนิทัศน์ ตลาดนัดหลักสูตร ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีอธิการบดีเป็นประธานเปิดงาน ในงานมีการจัดกิจกรรมของนักศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้แก่นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสนใจจะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา กิจกรรมครั้งนี้ คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม ได้เข้าร่วมประชาสัมพันธ์หลักสูตรด้วย – ดูภาพถ่ายบรรยากาศรวมในงาน – ภาพทั้งหมด

Continue reading

งานทำบุญอาจารย์ใหญ่

วันที่  ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ อาคารชิโนรส วัดชิโนรสารามวรวิหาร วันทำบุญอาจารย์ใหญ่ วันเสาร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ คณะแพทยศาสตร์ ม.สยาม จัดพิธีทำบุญอาจารย์ใหญ่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อแสดงความเคารพและสำนึกในพระคุณของอาจารย์ใหญ่ผู้เสียสละร่างกายให้เป็นประโยชน์ในการศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ ณ อาคารชิโนรส วัดชิโนรสารามวรวิหาร ในการนี้ อธิการบดี ม.สยาม คณบดี อาจารย์ เจ้าหน้าที่คณะแพทยศาสตร์ และญาติของอาจารย์ใหญ่ทุกท่านได้ให้เกียรติมาร่วมงาน – ดูภาพถ่ายบรรยากาศรวมในงาน – ภาพทั้งหมด

Continue reading

ประชุมคณะกรรมการกสพท. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑

วันที่  ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยสยาม อาคาร ๑๙ ชั้น ๑๙ ประชุมคณะกรรมการกสพท. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ ในวันศุกร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐:๓๐-๑๕:๓๐ น. ณ ห้องประชุม Millennium ชั้น ๑๙ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๑๙ มหาวิทยาลัยสยาม – ดูภาพถ่ายบรรยากาศรวมในงาน – ภาพทั้งหมด

Continue reading

บรรยาย “การทำความเข้าใจกับเกณฑ์ WFME ครั้งที่ 1”

วันที่  ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยสยาม อาคาร ๑๙ ชั้น ๑๐ ห้องประชุมคณะแพทยศาสตร์ บรรยาย WFME ครั้งที่ 1 วันที่ 26 กันยายน 2561 คณะแพทยศาสตร์จักกิจกรรมบรรยาย “การทำความเข้าใจกับเกณฑ์ WFME ครั้งที่ 1” เพื่อเตรียมนักศึกษาแพทย์ คณาจารย์ และบุคลากรในคณะแพทยศาสตร์ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และพร้อมสำหรับการตรวจประเมิน ณ ห้องประชุมคณะแพทยศาสตร์ ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ – ดูภาพถ่ายบรรยากาศรวมในงาน – ภาพทั้งหมด

Continue reading