เกี่ยวกับคณะฯ > สมรรถนะหลัก

สมรรถนะหลัก

การยกระดับศักยภาพของผู้เรียนให้เป็นแพทย์มืออาชีพ เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงของสังคม”

Core competency:  “To encourage students to professional doctors and leaders in social change.”