เกี่ยวกับคณะฯ > สมรรถนะหลัก

สมรรถนะหลัก

การยกระดับศักยภาพของผู้เรียนให้เป็นแพทย์มืออาชีพ เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงของสังคม