The Political Economy of NCDs: A Whole of Society Approachs

The Political Economy of NCDs: A Whole of Society Approachs

Prince Mahidol Award Conference 2019

การประชุมนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี ๒๕๖๒ (Prince Mahidol Award Conference 2019) ภายใต้หัวข้อ ” The Political Economy of NCDs: A Whole of Society Approachs ” หรือ “เศรษฐศาสตร์การเมืองของโรคไม่ติดต่อ แนวทางที่ทุกภาคส่วนในสังคมมีส่วนร่วม ” ระหว่างวันที่ ๒๙ มกราคม – ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

วิดีโอโปรโมทการประชุม Prince Mahidol Award Conference 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *