ทุนการศึกษา

มูลนิธิตั้งเซ็กกิม (บริษัท นานมี จำกัด) มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ให้แก่นิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรีที่มีผลการเรียนดี 
มีจริยธรรม แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้มีโอกาสศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
ผู้สนใจ ให้กรอกข้อมูลรายละเอียดแนบใบสมัครหลักฐานที่เกี่ยวข้องพร้อมเรียงความเรื่อง “การพัฒนาการเรียนรู้ของฉันในอนาคต” (โดยท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารโครงการและใบสมัครได้ที่ www.nanmee.com)  
ส่งเอกสารได้ที่ฝ่ายกิจการนักศึกษาและบรการวิชาการภายในวันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563 

 838 total views,  2 views today