คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ยินดีต้อนรับ รศ.ดร.อิศนันท์ วิวัฒนรัตนบุตร เป็นอาจารย์ท่านใหม่ด้วยความยินดีอย่างยิ่ง

การศึกษา
-วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 2)
-ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาชีววิทยา หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
 
ประสบการณ์การสอนที่ผ่านมา
-ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (2013-2021)
-คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (2009-2011)

 126 total views,  2 views today