คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2562

วันที่ 21 กันยายน 2563  คณะผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ นำโดย ศ.คลินิก นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ คณบดี ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2562 โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปรีชา วาณิชยเศรษฐกุล เป็นประธานคณะกรรมการตรวจประเมิน ฯ
ในการนี้ ศ.คลินิก นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ได้นำเสนอภาพรวมของคณะและผลการดำเนินงานในปีการศึกษา 2562  และคณะกรรมการตรวจประเมิน ฯ ได้มีการสัมภาษณ์อาจารย์ปรีคลินิก อาจารย์คลินิก นักศึกษาแพทย์ ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิต เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  ในช่วงบ่ายผู้บริหารคณะ ผู้บริหารศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน ได้เข้าร่วมรับฟังสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา จากคณะกรรมการตรวจประเมิน ฯ (Oral feedback report) โดยพร้อมเพรียงกัน

 32 total views,  1 views today