คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ยินดีต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พรพรต ลิ้มประเสริฐ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาพยาธิวิทยาคลินิกและเวชพันธุศาสตร์ เป็นอาจารย์แพทย์ท่านใหม่ ด้วยความยินดีอย่างยิ่ง

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ยินดีต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พรพรต ลิ้มประเสริฐ

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาพยาธิวิทยาคลินิกและเวชพันธุศาสตร์ เป็นอาจารย์แพทย์ท่านใหม่ ด้วยความยินดีอย่างยิ่ง

การศึกษา

–    แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

–    Ph.D. (Human Genetics) Louisiana State University, Health Sciences (New Orleans), USA.

–    Postdoctoral fellow: New York Institute for basic Research for Developmental Disabilities,

Staten Island, USA.

–          Research fellow: Department of Laboratory Medicine University of Washington, School of Medicine Seattle, USA

–          American Board of Medical Genetics (Clinical Molecular Genetics): Department of Medical Genetics University of Washington, School of Medicine Seattle, USA

–          Thailand Visiting Scholar: Institute of Medical Genetics, Cedar Sinai Medical Center, Los Angeles, California, USA.

–          หนังสืออนุมัติบัตร สาขาพยาธิวิทยาคลินิก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กรรมการสมาคมและองค์กรต่างๆ

–          กรรมการบริหารสมาคมเวชพันธุ์ศาสตร์และจีโนมิกส์ทางการแพทย์

งานบริหารที่ผ่านมา

–          ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

–          ประธานคณะกรรมการจัดตั้งกรรมการส่งเสริมวิจัยและบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

–          ประธานอนุกรรมการจัดทำวิธีการดำเนินการมาตรฐาน คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

–          หัวหน้าหน่วยมนุษย์พันธุศาสตร์ ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

–          รองหัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยาฝ่ายวิจัย ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

–          ประธานคณะกรรมการวิจัย ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

–          คณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 142 total views,  4 views today