โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาแพทย์ระดับปรีคลินิก เรื่อง Case-based learning (CBL) สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2563

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563  คณะแพทยศาสตร์จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาแพทย์ระดับปรีคลินิก เรื่อง Case-based learning (CBL) สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2563  มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาแพทย์มีทักษะในการเรียนแบบกลุ่มย่อยและใช้กรณีศึกษาเป็นฐาน
ในการนี้ ศ.คลินิก นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ได้ให้เกียรติเป็นผู้กล่าวเปิดโครงการ โดยมี ผศ.นพ.จิตวัต รุ่งเจิดฟ้า ประธานโครงการ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง Review Process of Case-based learning และ อ.ดร.กิตติศักดิ์ สินพิทักษ์กุล บรรยายเรื่อง การค้นคว้าฐานข้อมูลตามหลัก Evidence-based medicine ทำอย่างไร  นอกจากนี้ นักศึกษาได้ทำกิจกรรมกลุ่มโดยมีอาจารย์ประจำกลุ่ม (Facilitators) ให้คำแนะนำ และมีการนำเสนอหน้าชั้นเรียนด้วย

 122 total views,  1 views today