การอบรมเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ (Criteria Training) และการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR Writing) ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2564

วันที่ 22 – 26 มีนาคม 2564 คณะผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ และศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า นำโดย ศ.คลินิก นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ คณบดี เข้าร่วมการอบรมเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ (Criteria Training) และการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR Writing) ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564

 84 total views,  5 views today

กิจกรรมบรรยายพิเศษเรื่อง แนวทางการพิจารณาจรรยาบรรณวิจัยในมนุษย์ ปีการศึกษา 2563

วันที่ 24 มีนาคม 2564 ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์คณะแพทยศาสตร์ จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษเรื่อง แนวทางการพิจารณาจรรยาบรรณวิจัยในมนุษย์ ให้กับคณาจารย์ชั้นปรีคลินิก เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาแพทย์ผู้สนใจ โดยกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมในโครงการส่งเสริมศักยภาพและทักษะในงานวิจัย ปีการศึกษา 2563

 47 total views,  2 views today

คณบดีคณะแพทยศาสตร์เป็นวิทยากรพิเศษบรรยายเรื่อง “จะสุขอย่างไร ในยุค New Normal” ในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ของสมาคมนิยมไทย

วันที่ 20 มีนาคม 2564  ศ.คลินิก นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ได้รับเชิญจากนายกสมาคมนิยมไทยให้เป็นวิทยากรพิเศษบรรยายเรื่อง “จะสุขอย่างไร ในยุค New Normal”

 60 total views,  2 views today

ประชาสัมพันธ์การประชุมทางออนไลน์ Upper Complications Management Webinar

ขอประชาสัมพันธ์การประชุมทางออนไลน์ Upper Complications Management Webinar หัวข้อเรื่อง การป้องกันและแก้ไข Complications ที่อาจเกิดขึ้นจากการทำ Medical device, Botulinum ToxinA and HA  จัดโดย Merz Aesthetics Thailand

 52 total views,  1 views today

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รับมอบใบประกาศเกียรติคุณในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2563

วันที่ 20 มีนาคม 2564  ศ.คลินิก นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รับมอบใบประกาศเกียรติคุณในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

 33 total views,  1 views today

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมรับการตรวจเยี่ยม และการประเมินความพร้อมเป็นสถาบันสมทบแพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์ ของกลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

วันที่ 17 มีนาคม 2564  ศ.คลินิก นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจเยี่ยมจากภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเข้าร่วมรับการตรวจเยี่ยม และการประเมินความพร้อมเป็นสถาบันสมทบแพทย์ประจำบ้าน

 38 total views,  2 views today

The Political Economy of NCDs: A Whole of Society Approachs

Prince Mahidol Award Conference 2019 การประชุมนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี ๒๕๖๒ (Prince Mahidol Award Conference 2019) ภายใต้หัวข้อ ” The Political Economy of NCDs: A Whole of Society Approachs ” หรือ “เศรษฐศาสตร์การเมืองของโรคไม่ติดต่อ แนวทางที่ทุกภาคส่วนในสังคมมีส่วนร่วม ” ระหว่างวันที่ ๒๙ มกราคม – ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ Read More …

 300 total views,  2 views today