ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิจ ตารางเรียน เอกสารประกอบการเรียน มคอ.
113-108 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai Usage Communication)  3 (2-2-5)      
114-101 ภาษาอังกฤษ 1 (English 1)  2 (1-2-3)      
114-102 ภาษาอังกฤษ 2 (English 2)  2 (1-2-3)      
121-101 เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)  3 (2-2-5)      
240-113 ชีววิทยาสำหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์
(Biology for Medical Sciences)
 3 (3-0-6)      
240-114 ปฏิบัติการชีววิทยาสำหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์
(Biology Laboratory for Medical Sciences)
 1 (0-2-1)      
240-119 ฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์
(Physics for Medical Sciences )
 3 (3-0-6)      
 129-xxx กลุ่มวิชาสุนทรียศาสตร์และพลศึกษา  2 (1-2-3)      
xxxxxx เลือกเสรี 1  2      
รวม 21
ภาคเรียนที่ 2 หน่วยกิจ ตารางเรียน เอกสารประกอบการเรียน มคอ.
100-106 อาเซียนในโลกยุคใหม่ (ASEAN in the Modern World) 3 (3-0-6)      
100-101 หลักเศรษฐศาสตร์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(Principles of Economics and Philosophy of Sufficiency Economy)
3 (3-0-6)      
100-103 หลักตรรกศาสตร์และทักษะการคิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
(Principles of Logics and Thinking Skills for Lifelong Learning )
3 (2-2-5)      
114-201 ภาษาอังกฤษ 3 (English 3) 2 (1-2-3)      
114-202 ภาษาอังกฤษ 4 (English 4) 2 (1-2-3)      
121-102 คอมพิวเตอร์สำหรับการศึกษาและการทำงาน
(Computer for Studies and Works)
3 (2-2-5)      
240-115 เคมีพื้นฐานและเคมีอินทรีย์สำหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์
(Basic Chemistry and Organic Chemistry for Medical Sciences)
4 (4-0-8)      
240-116 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐานและเคมีอินทรีย์สำหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์
(Basic Chemistry and Organic Chemistry Laboratory for Medical Sciences)
1 (0-2-1)      
240-101 ชีวสถิติ (Biostatistics) 2 (2-0-4)      
รวม 23