ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิจ ตารางเรียน เอกสารประกอบการเรียน มคอ.3
114-304 เทคนิคการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอทางวิชาชีพ
(English Presentation Techniques for Medical Professions)
2 (1-2-3)      
240-301 สร้างเสริมสุขภาพและการบริบาลสุขภาพโดยยึดคนเป็นศูนย์กลาง
(Health Promotion and People Centered Health Care)
2 (1-2-3)      
240-302 ระบบหัวใจหลอดเลือด 1 (Cardiovascular System 1) 3 (2-2-5)      
240-303 ระบบหัวใจหลอดเลือด 2 (Cardiovascular System 2) 2 (1-2-3)      
240-304 ระบบทางเดินอาหารและโภชนาการ
(Gastrointestinal System  and Nutrition)
4 (2-4-6)      
240-305 ระบบต่อมไร้ท่อ (Endocrine System) 4 (2-4-6)      
240-306 ทักษะพื้นฐานทางคลินิก (Basic Clinical Skills) 2 (1-2-3)      
xxx-xxx เลือกเสรี 3 2      
รวม 21      
ภาคเรียนที่ 2 หน่วยกิจ ตารางเรียน เอกสารประกอบการเรียน มคอ.3
240-307 บทนำเวชศาสตร์คลินิก
(Introduction to Clinical Medicine)
4 (2-4-6)      
240-308 ไตและระบบปัสสาวะ
(Renal/Urinary System)
4 (2-4-6)      
240-309 ระบบสืบพันธุ์และระยะปริกำเนิด 1
(Reproductive System and perinatal period 1)
2 (1-2-3)      
240-310 ระบบสืบพันธุ์และระยะปริกำเนิด 2
(Reproductive System and perinatal period 2)
3 (2-2-5)    
240-313 ระบบโลหิตวิทยา
(Hematopoietic and Lymphoreticular Systems )
4 (3-2–7)      
249-301 เวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน 1
(Family Medicine and Community Medicine 1)
3 (2-2-5)      
รวม 20