ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2
ศึกษาต่อเนื่อง 2 ภาคการศึกษา
หน่วยกิจ ตารางเรียน เอกสารประกอบการเรียน มคอ.3
241-401 อายุรศาสตร์ 1 (Medicine 1) 4 (4-0-8)      
241-402 ทักษะอายุรศาสตร์ (Skills in Medicine) 4 (0-8-4)      
242-401 ศัลยศาสตร์ 1 (Surgery 1) 4 (4-0-8)      
242-402 ทักษะศัลยศาสตร์ (Skills in Surgery) 4 (0-8-4)      
243-402 สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 1-1(Obstetrics and Gynecology 1-1) 6 (3-6-9)      
244-402 กุมารเวชศาสตร์ 1-1 (Pediatrics 1-1) 6 (3-6-9)      
249-401 เวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน 2
(Family Medicine and Community Medicine 2)
3 (2-2-5)      
242-403 วิสัญญีวิทยา (Anesthesiology) 2 (1-2-3)      
241-403 จิตเวชศาสตร์ 1 (Psychiatry 1) 2 (2-0-4)      
248-401 รังสีวิทยา (Clinical Radiology) 3 (2-2-5)      
xxx-xxx วิชาเลือก (1) 2      
รวม 40