ข่าวประกาศ

Jan
31
Jan
03
Dec
04
Nov
22
Apr
03

Workshop Google Hangouts Meet อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

วันที่ 3 เมษายน 2563 ได้มีการจัด Workshop Google Hangouts Meet ให้กับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 ชั้น 13 มหาวิทยาลัยสยาม   บรรยากาศภาพ  

DETAIL
Mar
31
Mar
27
Mar
27

เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารการศึกษาระดับปรีคลินิก ผ่านช่องทางออนไลน์ Google Hangouts Meet

วันที่ 25 มีนาคม 2563 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ คณบดี เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารการศึกษาระดับปรีคลินิก ผ่านช่องทางออนไลน์ Google Hangouts Meet เพื่อกำกับและติดตามการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลนักศึกษาแพทย์   บรรยากาศภาพ  

DETAIL
Mar
20
Mar
20
Mar
20

Workshop วิธีการใช้งาน Google Hangouts Meet โดย ดร.ศักรินทร์ ภูผานิล

วันที่ 20 มีนาคม 2563 Workshop วิธีการใช้งาน Google Hangouts Meet โดย ดร.ศักรินทร์ ภูผานิล เพื่อเป็นแนวทางในการจัดสอนออนไลน์สำหรับคณาจารย์ ตามแนวทางการปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   บรรยากาศภาพ  

DETAIL
Mar
19
Mar
18

เข้าพบคณบดี หัวหน้าภาค และรองหัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

เข้าพบคณบดี หัวหน้าภาค และรองหัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อปรึกษาหารือเรื่องการเรียนการสอนกายวิภาคศาสตร์ ด้วย Soft Cadaver

DETAIL
Mar
13

คณะผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เข้าพบผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร

วันที่ 13 มีนาคม 2563 คณะผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม นำโดย ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ คณบดี  เข้าพบผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร  เพื่อหารือเรื่องการจัดการเรียนการสอน รับฟัง feedback ในการส่งนักศึกษาแพทย์ไปปฏิบัติงาน และเยี่ยมเยียนนักศึกษาแพทย์ที่ปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลกำแพงเพชร    บรรยากาศภายในห้องประชุม  

DETAIL