เกี่ยวกับคณะฯ > ค่าใช้จ่ายแพทย์

 

ประมาณการอัตราค่าเล่าเรียน คณะแพทยศาสตร์

ปี 2562 เป็นต้นไป

ชั้นปี ภาคเรียนที่ 1  ภาคเรียนที่ 2 ภาคฤดูร้อน รวมต่อปี
 1 311,600 305,350 616,950
 2 305,350 305,350 610,700
3 305,350 305,350 610,700
4 305,350 305,350 610,700
5 305,350 305,350 610,700
6 305,350 305,350 610,700
รวม 3,670,450 3,670,450

 

ประมาณการอัตราค่าเล่าเรียน คณะแพทยศาสตร์

ปี 2560 -2561

ชั้นปี ภาคเรียนที่ 1  ภาคเรียนที่ 2 ภาคฤดูร้อน รวมต่อปี
 1 268,100  265,650  533,750
 2 265,850  265,650  531,500
3 265,850  265,650  531,500
4 265,850  265,650  531,500
5 265,850  265,650  531,500
6 265,850  265,650  531,500
รวม 3,191,250 3,191,250