สื่อวีดิทัศน์

หลักสูตร/การเรียนการสอน

กิจกรรม/โครงการ

นศพ.พงศ์เทพ อรรถสกุลชัย, นศพ.พัทธมน เภตรากาศ, นศพ.จิรภัทร ต้นชนะชัย (นักศึกษาชั้นปีที่ 4)

นศพ.จตุรวิทย์ จันทะบุตร, นศพ.ภัทรธร ประสาระเอ (นักศึกษาชั้นปีที่ 3)

พิธีมอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม บัณฑิตแพทย์ รุ่นที่ 1

>> Video

แสดงความยินดีกับบัณฑิตแพทย์ รุ่นที่ 1

>> Video

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตแพทย์ รุ่นที่ 1 ในโอกาสเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562

Loading