สารจากคณบดี

TH | EN

เกี่ยวกับคณะฯ > สารจากคณบดี

 

สารจากคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

กระผมมีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างสูงที่ได้มีโอกาสเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ซึ่งอยู่ในระยะปลายทศวรรษแรกของการก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยเอกชน นับเป็นลำดับที่สองของประเทศไทย ด้วยความภาคภูมิใจในฐานะสถาบันผลิตแพทย์เอกชน ที่สนับสนุนนโยบายภาครัฐในด้านการสาธารณสุขและช่วยแก้ไขภาวะขาดแคลนแพทย์ของสังคมไทย โดยความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข ผ่านโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าที่เป็นโรงพยาบาลหลักในด้านการเรียนการสอน โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชนในระบบสุขภาพ ได้แก่ โรงพยาบาลกำแพงเพชร จ. กำแพงเพชร โรงพยาบาลบางกรวย โรงพยาบาลบางใหญ่ โรงพยาบาลบางบัวทอง โรงพยาบาลไทรน้อย โรงพยาบาลปากเกร็ด จ. นนทบุรี และโรงพยาบาลสวนผึ้ง จ. ราชบุรี รวมถึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต่าง ๆ ในปัจจุบันคณะฯ มีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว 2 รุ่น ซึ่งเป็นผลงานที่ต้องขอกล่าวขอบคุณอดีตคณบดีทุกท่าน ผู้อำนวยการและผู้บริหารโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า คณาจารย์และบุคลากรทุกท่าน สำหรับการปฏิบัติหน้าที่และอุทิศตนอย่างเต็มความสามารถ เพื่อช่วยกันพัฒนาพันธกิจในด้านต่าง ๆ และผลักดันคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยามเข้าสู่เป้าหมายในการมุ่งสู่มาตรฐานความเป็นสากลและความเป็นเลิศด้านวิชาการ ด้วยปณิธานที่จะผลิตแพทยศาสตรบัณฑิตที่เป็นแพทย์ทรงภูมิปัญญา รอบรู้คู่คุณธรรม ดุจรัตนแห่งสยาม เป็นที่พึ่งพาของสังคม ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักและเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนและพัฒนาระบบสาธารณสุขทั้งในระดับชุมชน จังหวัด และประเทศชาติ ในการนำพาคณะแพทย์แห่งนี้ต่อไปในอนาคต กระผมมีความมุงมั่นตั้งใจที่จะผลักดันศักยภาพของคณะฯ ให้มุ่งสู่ความเป็นสากล โดยเร่งดำเนินการการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ให้มีมาตรฐานระดับนานาชาติ การสร้างความสัมพันธ์และสนับสนุนการยกระดับโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าให้เป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นสถาบันร่วมผลิตแพทย์ชั้นนำ พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตแพทย์ที่มีสมรรถนะด้านการจัดการ การบริหาร และเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Future Leader Doctor for Community) ทั้งนี้เพื่อเป็นการขยายโอกาสแก่บัณฑิตแพทย์ให้มีศักยภาพในระดับสากล มีประสบการณ์ที่มากขึ้นจากการได้รับการศึกษาดูงานในสถาบันชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ และยังเป็นการตอบสนองนโยบายของประเทศชาติในการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ (Medical hub) กระผมจึงขอเชิญชวนคณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม และโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ก้าวสู่ความสำเร็จที่ท้าทายนี้ร่วมกันต่อไปครับ

 

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์

คณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

 5,636 total views,  4 views today