ทำเนียบคณบดี

คณบดี/รักษาการคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

รองศาสตราจารย์นายแพทย์ชูเกียรติ์ อัศวาณิชย์
ทำหน้าที่ชี้แจงต่อสภามหาวิทยาลัยสยามในการขอเปิดดำเนินการ
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับความเห็นชอบในการประชุม
ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553

ศาสตราจารย์นายแพทย์อดุลย์ วิริยะเวชกุล
คณบดี ตั้งแต่ 6 กรกฎาคม – 6 ตุลาคม 2553

รองศาสตราจารย์นายแพทย์ชูเกียรติ์ อัศวาณิชย์
รักษาการคณบดี ตั้งแต่ 7 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2556

ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์อมร ลีลารัศมี
คณบดี ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556-18 พฤศจิกายน 2562

ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์
คณบดี 19 พฤศจิกายน 2562-ปัจจุบัน

Loading