Research

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัย

คำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการพัฒนาห้องเครื่องมือปฏิบัติการวิจัย

แผนงานด้านวิจัย

ประกาศรับสมัครทุนส่งเสริมการวิจัย

1. ทุนอุดหนุนการวิจัย

รอบที่ 1 ภายใน 30 มิถุนายน (ของทุกปี)
รอบที่ 2 ภายใน 30 ธันวาคม (ของทุกปี)

2. ทุนสมทบการวิจัยเพิ่มเติม

3. ทุนส่งเสริมการวิจัยโรคอุบัติใหม่  

4.ทุนสนับสนุนการตรวจทานภาษาอังกฤษบทความวิจัยและบทความวิชาการ

• ขั้นตอนการขอรับทุน

ระบบการยื่นแบบเสนอขอรับทุนส่งเสริมการวิจัย

• แบบฟอร์มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

• ประกาศทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ

• ประกาศรางวัลตีพิมพ์ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการในวารสารวิชาการ

• ใบสำคัญรับเงิน

• การอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (ออนไลน์)

– มาตรฐานการวิจัยในมนุษย์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
– จริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
– CITI program (Good Clinical Practice)
– Protecting Human Research Participants (NIH) 
– National Drug Abuse Treatment, Clinical Trial Network (Good Clinical Practice)

• การอบรมขอรับใบอนุญาตการและพิจารณาจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

– สถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.)

– คณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• การขอคำรับรองความปลอดภัยทางชีวภาพ

– คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

– แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ สำหรับการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ สวทช.

 

ผลงานตีพิมพ์บทความวิจัยและบทความวิชาการ

ปี 2564

Leelarasamee A, Suankratay C, Hunnangkul S, Udompunturak S, Krittayaphong R, Poonsrisawat J, Wongsakorn N, et al. The Efficacy and Safety of Andrographis paniculata Extract for the Treatment of Acute Nonspecific Upper Respiratory Tract Infections: A Randomized Double Blind Placebo Controlled Trial. J Med Assoc Thai 2021;104:1204-13.

Reamtong O, Lapmanee S, Tummatorn J, Palavong N, Thongsornkleeb C, Ruchirawat S. Synthesis of Benzoazepine Derivatives via Azide Rearrangement and Evaluation of Their Antianxiety Activities. ACS Med Chem Lett. 2021. (August 25, 2021).

Hnoonual A, Tangviriyapaiboon D, Charalsawadi C, Limprasert P. Development and validation of a single-tube multiplex PCR for rapid screening of Fragile X and Fragile XE syndromes of FMR1 and FARgenes. Songklanakarin J Sci Technol. 2021;43(3),May-Jun:816-823.

Rungsawang C, Tansatit T, Fasunloye LK, Uruwan S. Achieving the most effective hanging points at the lower end of the face for thread lifting: quantitative measurement of tissue Resistance in different facial layers. PRS Global Open. 2021;1-5.

Pongpidet S, Surawattanavisetpa T, Thanakijborisut K, Seenprachawong B, Srisuwan N, Chatkittikunwong M, Saengkrajang P, Promkaew W, Phaocharoen C, Thodthankhun T, Lapmanee S. Risk Factors and Effective Treatments of Postpartum Depression in Young Adult Mothers. Vajira Medical Journal: Journal of Urban Medicine. 2021;65(3):211-220.

Boonsri B, Choowongkomon K, Kuaprasert B, Thitiphatphuvanon T, Supradit K, Sayinta A, Duangdara J, Rudtanatip T, Wongprasert K. Probing the Anti-Cancer Potency of Sulfated Galactans on Cholangiocarcinoma Cells Using Synchrotron FTIR Microspectroscopy, Molecular Docking, and In Vitro Studies. Mar Drugs. 2021;19(5):258.

Netikul T, Palittapongarnpim P, Thawornwatta Y, Plitphonganphim S. Estimation of the global burden of Mycobacterium tuberculosis lineage 1. Infect Genet Evol. 2021; March 2021: 104802.

Kanchongkittiphon W, Kittinon K, Wanitchakorn A, Benjaponpitak S, Manuyakorn W. Favorable Response to Interferon-α in Infantile-onset Idiopathic Hypereosinophilic Syndrome Complicated by Status Epilepticus During Treatment. J Pediatr Hematol Oncol. 2021 Jan 11.

ปี 2563

Tongthainan D, Mongkol N, Jiamsomboon K, Suthisawat S, Sanyathitiseree P, Sukmak M, Wajjwalku W, Poovorawan Y, Ieamsaard G, Sangkharak B, Taruyanon K, Fungfuang W, Tulayakul P, Boonnak K. Seroprevalence of Dengue, Zika, and Chikungunya Viruses in Wild Monkeys in Thailand. Am J Trop Med Hyg. 2020 Sep;103(3):1228-1233. 

Kreetapirom P, Kiewngam P, Jotikasthira W, Kamchaisatian W, Benjaponpitak S, Manuyakorn W. Forced oscillation technique as a predictor for loss of control in asthmatic children. Asia Pac Allergy. 2020 Jan 17;10(1):e3.

Ittiwut C, Manuyakorn W, Tongkobpetch S, Benjaponpitak S, Fisher MR, Milner JD, Lyons JJ, Suphapeetiporn K, Shotelersuk V. Compound Heterozygous PGM3 Mutations in a Thai Patient with a Specific Antibody Deficiency Requiring Monthly IVIG Infusions. J Clin Immunol. 2020 Jan;40(1):227-231.

Manuyakorn W, Likkasittipan P, Wattanapokayakit S, Suvichapanich S, Inunchot W, Wichukchinda N, Khongkhatithuml C, Thampratankul L, Kamchaisatian W, Benjaponpitak S, Mahasirimongkol S. Association of HLA genotypes with phenytoin induced severe cutaneous adverse drug reactions in Thai children. Epilepsy Res. 2020 May;162:106321.

Surinlert P, Kongthong N, Watthanard M, Sae-Lao T, Sookbangnop P, Pholpramool C, Tipbunjong C. Styrene Oxide Caused Cell Cycle Arrest and Abolished Myogenic Differentiation of C2C12 Myoblasts. J Toxicol. 2020 May 11;2020:1807126.

• Traiyan S, Manuyakorn W, Kanchongkittiphon W, Sasisakulporn C, Jotikasthira W, Kiewngam P, Kamchaisatian W, Benjaponpitak S. Skin Prick Test Versus Phadiatop as a Tool for Diagnosis of Allergic Rhinitis in Children. Am J Rhinol Allergy. 2020 Jun 27:1945892420938300.

Boonsri B, Yacqub-Usman K, Thintharua P, Myint KZ, Sae-Lao T, Collier P, Suriyonplengsaeng C, Larbcharoensub N, Balasubramanian B, Venkatraman S, Egbuniwe IU, Gomez D, Mukherjee A, Kumkate S, Janvilisri T, Zaitoun AM, Kuakpaetoon T, Tohtong R, Grabowska AM, Bates DO, Wongprasert K. Effect of Combining EGFR Tyrosine Kinase Inhibitors and Cytotoxic Agents on Cholangiocarcinoma Cells. Cancer Res Treat. 2020 Oct 7.

– Lektip C, Lapmanee S, Rattananupong T, Lohsoonthorn V, Vorayingyong A, Woratanarat T, Sirisuk KO, Suttanon P, Petsirasan R, Kitidumrongsuk P, Jiamjarasrangsi W. Predictive validity of three home fall hazard assessment tools for older adults in Thailand. PLoS One. 2020 Dec 31;15(12):e0244729.

Makphin H, Thanakkhasaranee W, Banyam T, Charoensuk S, Keawnongsamed T. Effects of applied Thai Songdam dance exercise on quality of life in elderly persons with hypertension and risk of stroke. Christian University Journal. 2020 Jan-Mar: 26; 28-41.

Sukcharoen W, Tangaromsuk P, Sontiatchara M, Waithayakul K, Savedkairop C, Jidapa Poopongpet J, Kengkoom R, Bhubhanil S, Lapmanee S. The Study on Thailand’s Particulate Matter 2.5 (PM 2.5) Management in Accordance with The World Health Organization (WHO) Guidelines. Vajira Medical Journal: Journal of Urban Medicine. 2020;64(5):345-356.

Muangkasem S. Early Lockdown Policy for COVID-19 in China During First Quarter of 2020. Interdisciplinary Research Review. 15(4);2020: 34 – 37.

•Sriwong S, Kotsaouppara N, Chawmuangkhong K, Tingpej P, Bhubhanil S, Lapmanee S. The assessment and improvement of microbiological environmental quality in the laboratory animal center, Thammasat University, Thailand. Journal of Safety and Health. 13(2):2020.

ปี 2562

Chiawsirikajorn Y, Leelarasamee A. Giant Cutaneous Turbid Bullae in a 6-Year-Old Boy with Acute Fever. J Med Assoc Thai 2019;102:120-1.

Sakaew W, Tachow A, Thoungseabyoun W, Khrongyut S, Rawangwong A, Polsan Y, Masahiko W, Kondo H, Hipkaeo W. Expression and localization of VIAAT in distal uriniferous tubular epithelium of mouse. Ann Anat. 2019 Mar;222:21-27.

Rawangwong A, Pidsaya A, Thoungseabyoun W, Tachow A, Sawatpanich T, Sakaew W, Yamasaki M, Watanabe M, Kondo H, Hipkaeo W. Localization of phospholipase C β3 in the major salivary glands of adult mice. Acta Histochem. 2019 May;121(4):484-490.

Klosen P, Lapmanee S, Schuster C, Guardiola B, Hicks D, Pevet P, Felder-Schmittbuhl MP. MT1 and MT2 melatonin receptors are expressed in nonoverlapping neuronal populations. J Pineal Res. 2019 Aug;67(1):e12575.

Lecktip C, Thira Woratanarat T, Bhubhanil S, Lapmanee S. Risk factors for falls in elderly. J Med Health Sci. 2019 April; 26(1):85-103.

Leedumrongwattanakul A, Ruamcharoenkiat S, Herwutthiwong P, Leelarasamee A. Persistent Left Superior Vena Cava with Absent Right Superior Vena Cava: A Case Report and Literature Review. J Med Assoc Thai 2019;102:1254-9.

Srifuengfung S, Bunyapraphatsara N, Satitpatipan V, Tribuddharat C, Junyaprasert VB, Tungrugsasut W, Srisukh V. Antibacterial oral sprays from kaffir lime (Citrus hystrix DC.) fruit peel oil and leaf oil and their activities against respiratory tract pathogens. Journal of Traditional and Complementary Medicine. 12 September 2019.

Parichat Prachaney, Wilaiwan Mothong, Rarinthorn Samrid, Poungrat Pakdeechote, Pattanapong Boonprom, Benyapha Sripanya, Thewarid Berkban. Curcumin Prevents Cardiac Remodeling in L-NAME-Induced Hypertensive Rats. Srinagarind Med J 2019; 34(2)

Janjindamai C, Manuyakorn W, Anurathapan U, Pakakasama S, Wattanasirichaigoon D, Kamchaisatian W, Benjaponpitak S, Hongeng S. Successful haploidentical hematopoietic stem cell transplantation with post-transplant cyclophosphamide in a child with X-linked chronic granulomatous disease: A first report in Asia. Asian Pac J Allergy Immunol. 2019 Nov 3.

Swangtrakul N, Manuyakorn W, Mahachoklertwattana P, Kiewngam P, Sasisakulporn C, Jotikasthirapa W, Kamchaisatian W, Benjaponpitak S. Effect of vitamin D on lung function assessed by forced oscillation technique in asthmatic children with vitamin D deficiency: A randomized double-blind placebo-controlled trial. Asian Pac J Allergy Immunol. 2019 Dec 14.

ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ (Proceedings)

ปี 2561

ผลงานวิจัย/ผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษา

ปี 2563
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ นักศึกษาแพทย์รุ่นที่ 3 (รหัสนักศึกษา 58)
Sukcharoen W, Tangaromsuk P, Sontiatchara M, Waithayakul K, Savedkairop C, Jidapa Poopongpet J, Kengkoom R, Bhubhanil S, Lapmanee S. The Study on Thailand’s Particulate Matter 2.5 (PM 2.5) Management in Accordance with The World Health Organization (WHO) Guidelines. Vajira Medical Journal: Journal of Urban Medicine. 2020;64(5):345-356.

Kiattikul Singcha, Pornpitcha Sumithpibul, Sarawut Lapmanee. “Relationship of sleep efficiency and academic performance in physical inactivity medical students, Faculty of Medicine, Siam University”. International Medical Student Research Conference, 2020.

Pornpitcha Sumithpibul, Kiattikul Singcha, Sarawut Lapmanee. “The effects of time spent in bed and sleep quality on memory and academic performance in freshman medical students Faculty of Medicine, Siam University” International Medical Student Research Conference, 2020.

Chirayu Savedkairop, Kotchaphon Waithayakul. Patcharapol Jiamanukulkij “Doctors’ Perspectives and Medical Culture on Microorganism and Antimicrobial Resistance Microorganism at Public Tertiary Hospital in Thailand” International Medical Student Research Conference, 2020.

Jintatanon S, Wanittansirichok C, Yodprasit A, Weawseetong S, Atiksawedparit P, Chaisri I, Chongthavonsatit N.The Prevalence and outcomes of perimortem cesarean delivery among pregnant cardiac arrests: A systematic review and meta-analysis Prevalence and outcomes of perimortem cesarean section among pregnant cardiac arrests: A systematic review and meta-analysis. Thai Journal of Emergency Medicine. 2019;1(2):1-14.

ปี 2562

รายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์ นักศึกษาแพทย์ รุ่นที่ 2 (รหัสนักศึกษา 57)

รายวิชา 249-601 เวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน ปีการศึกษา 2562

(อ้างอิงหนังสือจัดส่งรายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์ เลขที่ นบ 0032/12020)

ผลงานตีพิมพ์ ฉัตรชัย อังสุโรจน์, สมพร ศรีเฟื่องฟุ้ง, วีระเทพ งามนุสนธิ์กิจ,โครงการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเต้านม. วารสารสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีที่ 73 ฉบับที่ 6 เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม พ.ศ.2562.

โปสเตอร์ผลงานวิจัย Apinat Yodprasit, Sirapong Weawseetong, Suthijit Jintatanon. The effectiveness of health promotion interventions in COPD patient’s quality of life using CRQ measurement: a systematic review. International Federation of Medical Students’ Associations Asia-Pacific Conference 2019, 20- 23June, 2019 Hong Kong.

Suthijit Jintatanon, Chayanin Wanittansirichok, Apinat Yodprasit, Sirapong Weawseetong, Pongsakorn Atiksawedparit. The prevalence and outcomes of perimortem caesarean section among cardiac arrest in pregnancy: A systematic review and meta-analysis. Asian Medical Students’ Conference 2019, June 30-July 7, Singapore.

 

 

 4,446 total views,  2 views today