Research

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัย

คำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการพัฒนาห้องเครื่องมือปฏิบัติการวิจัย

แผนงานด้านวิจัย ขอข้อมูล update 2563-2565

คู่มือวิจัย

• คู่มือวิจัยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

•  คู่มือการทำวิจัยมหาวิทยาลัยสยาม ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 14

ประกาศด้านการวิจัย คณะแพทยศาสตร์

สำหรับอาจารย์

สำหรับนักศึกษาแพทย์

ขั้นตอนการขอรับทุน

ระบบการยื่นแบบเสนอขอรับทุนส่งเสริมการวิจัย

แบบฟอร์มด้านการวิจัย คณะแพทยศาสตร์

สำหรับอาจารย์

สำหรับนักศึกษาแพทย์

การพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยสยาม

การอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (ออนไลน์)

การอบรมขอรับใบอนุญาตการและพิจารณาจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

การขอคำรับรองความปลอดภัยทางชีวภาพ

ผลงานตีพิมพ์บทความวิจัยและบทความวิชาการ

ปี 2566

Lektip C, Chaovalit S, Wattanapisit A, Lapmanee S, Nawarat J, Yaemrattanakul W. Home hazard modification programs for reducing falls in older adults: a systematic review and meta-analysis. PeerJ. 2023.

Wittayapun Y, Nawarat J, Lapmanee S, Mackenzie L, Lektip C. Reliability of the 44-question Home Fall Hazard Assessment Tool and personal characteristics associated with home hazards among the Thai elderly. F1000Res. 2023;12:8.

Suntornsaratoon P, Thongklam T, Saetae T, Kodmit B, Lapmanee S, Malaivijitnond S, Charoenphandhu N, Krishnamra N. Running exercise with and without calcium supplementation from tuna bone reduced bone impairment caused by low calcium intake in young adult rats. Sci Rep. 2023;13(1):9568.

Lakhotia D, Tun YM, Mongkol N, Likhit O, Suthisawat S, Mangmee S, Tongthainan D, Fungfuang W, Tulayakul P, Boonnak K. A Serosurvey of Japanese Encephalitis Virus in Monkeys and Humans Living in Proximity in Thailand. Viruses. 2023;15(5):1125.

Benjaponpitak A, Sawaengtham T, Thaneerat T, Wanaratna K, Chotsiri P, Rungsawang C, Bhubhanil S, Charoensuk S, Benjaponpitak S, Lapmanee S, Sayomporn Sirinavin S. Effect of Andrographis paniculata treatment for nonimmune patients with early-stage COVID-19 on the prevention of pneumonia: A retrospective cohort study. Archives of Internal Medicine Research 6 (2023): 35-43.

Lapmanee S, Bhubhanil S, Sriwong S, Khongkow M, Namdee K, Wongchitrat P, Pongkorpsakol P. Venlafaxine and synbiotic attenuate learned fear-like behavior and recognition memory impairment in immobilized-stressed rats. Physiol Pharmacol 2023, 27(2): 171-181.

Uruwan S, Rungsawang C, Sareebot T, Tansatit T. Anatomical knowledge of zygomatico-buccal plexus in a cadaveric study. Anat Cell Biol. 2023.

Thongchote K, Threetepchanchai K, Chuwijit A, Lapmanee S. Pilot study on the improvement effects of scapulothoracic exercises on the respiratory functions in sedentary young female adult with forward shoulder posture: a randomized control trial. Advances in Rehabilitation. 2023;37(1):23-32.

Thongchote K, Sangchuchuenjit C, Vichaichotikul W, Choosaranon N, Kulsiri N, Lopansri P, Jaysrichai T, Lapmanee S. The functional correction of forward shoulder posture with kinesiotape improves chest mobility and inspiratory muscle strength: A randomized controlled trial. Annals of Applied Sport Science. 2023;11(2):1-11.

Nuchnoi P, Piromtong P, Siribal S, Anansilp K, Thichanpiang P, Okada PA. Applicability of a colorimetric RT-LAMP assay for SARS-CoV-2 detection in high exposure risk setting. International Journal of Infectious Diseases. 2023;128:285-289.

ปี 2565

Tansatit T, Uruwan S, Rungsawang C. Comparison between penetration forces for a 25-gauge cannula to perforate an artery at 45-degree and 90-degree angles. Plast Reconstr Surg. 2022;150(6):1358e-1360e.

Mongkol N, Wang FS, Suthisawat S, Likhit O, Charoen P, Boonnak K. Seroprevalence of Chikungunya and Zika virus in nonhuman primates: A systematic review and meta-analysis. One Health. 2022;15:100455.

Thongchote K, Angnanon K, Surpaitoon C, Saikam P, Lapmanee S. Efficacy of muscle energy technique of pectoral muscles on forwarder posture, chest expansion, respiratory muscle strength, and lung capacity in sedentary students: A preliminary study. Journal of Safety and Health. 2022;15(2):211-225.

Janjindamai C, Manuyakorn W, Anurathapan U, Pakakasama S, Wattanasirichaigoon D, Kamchaisatian W, Benjaponpitak S, Hongeng S.Successful haploidentical hematopoietic stem cell transplantation with post-transplant cyclophosphamide in a child with X-linked chronic granulomatous disease: A first report in Asia. Asian Pac J Allergy Immunol. 2022;40(3):278-282.

Leedumrongwattanakul A, Leedumrongwattanakul K. Correlation between Time in Therapeutic Range and Glomerular Filtration Rate in Chronic Kidney Disease Patients with Atrial Fibrillation. J Med Assoc Thai 2022;105 (6):524-8.

Tansatit T, Jitaree B, Uruwan S, Rungsawang C. “Lower Nose Arterial Plexus and Implications for Safe Filler Injections”. Plast Reconstr Surg. 2022 Aug 22.

Lektip C, Lapmanee S, Petsirasan R, Chaipinyo K, Lektip S, Nawarat J. Construction of the Short-Form Thai-Home Fall Hazard Assessment Tool (Thai-HFHAT-SF) and Testing Its Validity and Reliability in the Elderly. Int J Environ Res Public Health. 2022,19,5187.

Swangtrakul N, Manuyakorn W, Mahachoklertwattana P, Kiewngam P, Sasisakulporn C, Jotikasthirapa W, Kamchaisatian W, Benjaponpitak S. Effect of vitamin D on lung function assessed by forced oscillation technique in asthmatic children with vitamin D deficiency: A randomized double-blind placebo-controlled trial. Asian Pac J Allergy Immunol. 2022 Mar;40(1):22-30.

Netikul T, Thawornwattana Y, Mahasirimongkol S, Yanai H, Maung HMW, Chongsuvivatwong V, Palittapongarnpim P. Whole-genome single nucleotide variant phylogenetic analysis of Mycobacterium tuberculosis Lineage 1 in endemic regions of Asia and Africa. Sci Rep. 2022 Jan 28;12(1):1565.
Chatchatee P, Nowak-Wegrzyn A, Lange L, Benjaponpitak S, Chong KW, Sangsupawanich P, van Ampting MTJ, Oude Nijhuis MM, Harthoorn LF, Langford JE, Knol J, Knipping K, Garssen J, Trendelenburg V,Pesek R, Davis CM, Muraro A, Erlewyn-Lajeunesse M, Fox AT, Michaelis LJ, Beyer K; PRESTO studyteam. Tolerance development in cow’s milk-allergic infants receiving amino acid-based formula: Arandomized controlled trial. J Allergy Clin Immunol. 2022 Feb;149(2):650-658.e5.

ปี 2564

Leedumrongwattanakul A. SAMe-TT₂R₂ Score for Prediction of Anticoagulation Control in Thai Patients with Non-Valvular Atrial Fibrillation. J Med Assoc Thai. 2021;104:959-63.

Mukdjindapa P, Manuyakorn W, Kiewngam P, Sasisakulporn C, Pongchaikul P, Kamchaisatian W, Benjaponpitak S. Reference value of Forced Oscillation Technique for healthy preschool children. Asian Pac J Allergy Immunol. 2021 Jun;39(2):89-95.

Singvijarn P, Manuyakorn W, Mahasirimongkol S, Wattanapokayakit S, Inunchot W, Wichukchinda N, Suvichapanich S, Kamchaisatian W, Benjaponpitak S. Association of HLA genotypes with Beta-lactam antibiotic hypersensitivity in children. Asian Pac J Allergy Immunol. 2021 Sep;39(3):197-205.

Bhubhanil S, Talodthaisong C, Khongkow M, Namdee K, Wongchitrat P, Yingmema W, Hutchison JA, Lapmanee S, Kulchat S. Enhanced wound healing properties of guar gum/curcumin-stabilized silver nanoparticle hydrogels. Sci Rep. 2021;11(1):21836.

Danviboon K, Sripradite S, Tangbumrungkul P, Sangkanjanavanich C, Pruksaseat C, Jeamanukoolkit P, Saijai K, Pongputcharapun K, Bhubhanil S, Lapmanee S. The effect of heat on sperm quality and male infertility. Journal of Medicine and Health Sciences. 2021;2:198-208.

Charalsawadi C, Trongnit S, Jaruthamsophon K, Wirojanan J, Jaruratanasirikul S, Nitiruangjaras A, Limprasert P. No Evidence of Abnormal Expression of Beta-Catenin and Bcl-2 Proteins in Pilomatricoma as One Clinical Feature of Tetrasomy 9p Syndrome. Int. J. Pediatr. 2021:2612846.

Hnoonual A, Jankittunpaiboon C, Limprasert P. Screening for FMR1 CGG Repeat Expansion in Thai Patients with Autism Spectrum Disorder. Biomed Res Int. 2021;2021:4359308.

Hnoonual A, Kor-Anantakul P, Charalsawadi C, Worachotekamjorn J, Limprasert P. Case Report: An Atypical Angelman Syndrome Case With Obesity and Fulfilled Autism Spectrum Disorder Identified by Microarray. Front Genet. 2021;12:755605.

Tansatit T, Jitaree B, Uruwan S, Rungsawang C. Anatomical Study of the Dorsal Nasal Artery to Prevent Visual Complications during Dorsal Nasal Augmentation. Plast Reconstr Surg Glob Open. 2021;9(11):e3924.

Tansatit T, Uruwan S, Rungsawang C. The Crest Injection Technique for Glabellar Line Correction and the Paracentral Artery. Plast Reconstr Surg Glob Open. 2021;9(12):e3982.

Tansatit T, Uruwan S, Wilkes M, Rungsawang C. Effect of Needle Sizes 30 G and 32 G on Skin Penetration Force in Cadavers: Implications for Pain Perception and Needle Change during Botulinum Toxin Injections. Plast Reconstr Surg. 2021;148(6):1071e-1073e.

Khobjai W, Ninlaor W, Watcharasamphankul W, Thongom T, Sukati S. Modulation of platelet functions by Careya sphaerica Roxb. leave extracts. J Adv Pharm Technol Res. 2021;12(4):420-424

Leelarasamee A, Suankratay C, Hunnangkul S, Udompunturak S, Krittayaphong R, Poonsrisawat J, Wongsakorn N, et al. The Efficacy and Safety of Andrographis paniculata Extract for the Treatment of Acute Nonspecific Upper Respiratory Tract Infections: A Randomized Double Blind Placebo Controlled Trial. J Med Assoc Thai 2021;104:1204-13.

Reamtong O, Lapmanee S, Tummatorn J, Palavong N, Thongsornkleeb C, Ruchirawat S. Synthesis of Benzoazepine Derivatives via Azide Rearrangement and Evaluation of Their Antianxiety Activities. ACS Med Chem Lett. 2021. (August 25, 2021).

Hnoonual A, Tangviriyapaiboon D, Charalsawadi C, Limprasert P. Development and validation of a single-tube multiplex PCR for rapid screening of Fragile X and Fragile XE syndromes of FMR1 and FAR2 genes. Songklanakarin J Sci Technol. 2021;43(3),May-Jun:816-823.

Rungsawang C, Tansatit T, Fasunloye LK, Uruwan S. Achieving the most effective hanging points at the lower end of the face for thread lifting: quantitative measurement of tissue Resistance in different facial layers. PRS Global Open. 2021;1-5.

Pongpidet S, Surawattanavisetpa T, Thanakijborisut K, Seenprachawong B, Srisuwan N, Chatkittikunwong M, Saengkrajang P, Promkaew W, Phaocharoen C, Thodthankhun T, Lapmanee S. Risk Factors and Effective Treatments of Postpartum Depression in Young Adult Mothers. Vajira Medical Journal: Journal of Urban Medicine. 2021;65(3):211-220.

Boonsri B, Choowongkomon K, Kuaprasert B, Thitiphatphuvanon T, Supradit K, Sayinta A, Duangdara J, Rudtanatip T, Wongprasert K. Probing the Anti-Cancer Potency of Sulfated Galactans on Cholangiocarcinoma Cells Using Synchrotron FTIR Microspectroscopy, Molecular Docking, and In Vitro Studies. Mar Drugs. 2021;19(5):258.

Netikul T, Palittapongarnpim P, Thawornwatta Y, Plitphonganphim S. Estimation of the global burden of Mycobacterium tuberculosis lineage 1. Infect Genet Evol. 2021; March 2021: 104802.

Kanchongkittiphon W, Kittinon K, Wanitchakorn A, Benjaponpitak S, Manuyakorn W. FavorableResponse to Interferon-α in Infantile-onset Idiopathic Hypereosinophilic Syndrome Complicated by Status EpilepticusDuring Treatment. J Pediatr Hematol Oncol. 2021 Jan 11.

ปี 2563

Tongthainan D, Mongkol N, Jiamsomboon K, Suthisawat S, Sanyathitiseree P, Sukmak M, Wajjwalku W, Poovorawan Y, Ieamsaard G, Sangkharak B, Taruyanon K, Fungfuang W, Tulayakul P, Boonnak K. Seroprevalence of Dengue, Zika, and Chikungunya Viruses in Wild Monkeys in Thailand. Am J Trop Med Hyg. 2020 Sep;103(3):1228-1233. 

Kreetapirom P, Kiewngam P, Jotikasthira W, Kamchaisatian W, Benjaponpitak S, Manuyakorn W. Forced oscillation technique as a predictor for loss of control in asthmatic children. Asia Pac Allergy. 2020 Jan 17;10(1):e3.

Ittiwut C, Manuyakorn W, Tongkobpetch S, Benjaponpitak S, Fisher MR, Milner JD, Lyons JJ, Suphapeetiporn K, Shotelersuk V. Compound Heterozygous PGM3 Mutations in a Thai Patient with a Specific Antibody Deficiency Requiring Monthly IVIG Infusions. J Clin Immunol. 2020 Jan;40(1):227-231.

Manuyakorn W, Likkasittipan P, Wattanapokayakit S, Suvichapanich S, Inunchot W, Wichukchinda N, Khongkhatithuml C, Thampratankul L, Kamchaisatian W, Benjaponpitak S, Mahasirimongkol S. Association of HLA genotypes with phenytoin induced severe cutaneous adverse drug reactions in Thai children. Epilepsy Res. 2020 May;162:106321.

Surinlert P, Kongthong N, Watthanard M, Sae-Lao T, Sookbangnop P, Pholpramool C, Tipbunjong C. Styrene Oxide Caused Cell Cycle Arrest and Abolished Myogenic Differentiation of C2C12 Myoblasts. J Toxicol. 2020 May 11;2020:1807126.

Traiyan S, Manuyakorn W, Kanchongkittiphon W, Sasisakulporn C, Jotikasthira W, Kiewngam P, Kamchaisatian W, Benjaponpitak S. Skin Prick Test Versus Phadiatop as a Tool for Diagnosis of Allergic Rhinitis in Children. Am J Rhinol Allergy. 2020 Jun 27:1945892420938300.

Boonsri B, Yacqub-Usman K, Thintharua P, Myint KZ, Sae-Lao T, Collier P, Suriyonplengsaeng C, Larbcharoensub N, Balasubramanian B, Venkatraman S, Egbuniwe IU, Gomez D, Mukherjee A, Kumkate S, Janvilisri T, Zaitoun AM, Kuakpaetoon T, Tohtong R, Grabowska AM, Bates DO, Wongprasert K. Effect of Combining EGFR Tyrosine Kinase Inhibitors and Cytotoxic Agents on Cholangiocarcinoma Cells. Cancer Res Treat. 2020 Oct 7.

Lektip C, Lapmanee S, Rattananupong T, Lohsoonthorn V, Vorayingyong A, Woratanarat T, Sirisuk KO, Suttanon P, Petsirasan R, Kitidumrongsuk P, Jiamjarasrangsi W. Predictive validity of three home fall hazard assessment tools for older adults in Thailand. PLoS One. 2020 Dec 31;15(12):e0244729.

Makphin H, Thanakkhasaranee W, Banyam T, Charoensuk S, Keawnongsamed T. Effects of applied Thai Songdam dance exercise on quality of life in elderly persons with hypertension and risk of stroke. Christian University Journal. 2020 Jan-Mar: 26; 28-41.

Sukcharoen W, Tangaromsuk P, Sontiatchara M, Waithayakul K, Savedkairop C, Jidapa Poopongpet J, Kengkoom R, Bhubhanil S, Lapmanee S. The Study on Thailand’s Particulate Matter 2.5 (PM 2.5) Management in Accordance with The World Health Organization (WHO) Guidelines. Vajira Medical Journal: Journal of Urban Medicine. 2020;64(5):345-356.

Muangkasem S. Early Lockdown Policy for COVID-19 in China During First Quarter of 2020. Interdisciplinary Research Review. 15(4);2020: 34 – 37.

Sriwong S, Kotsaouppara N, Chawmuangkhong K, Tingpej P, Bhubhanil S, Lapmanee S. The assessment and improvement of microbiological environmental quality in the laboratory animal center, Thammasat University, Thailand. Journal of Safety and Health. 13(2):2020.

ปี 2562
Chiawsirikajorn Y, Leelarasamee A. Giant Cutaneous Turbid Bullae in a 6-Year-Old Boy with Acute Fever. J Med Assoc Thai 2019;102:120-1.
Sakaew W, Tachow A, Thoungseabyoun W, Khrongyut S, Rawangwong A, Polsan Y, Masahiko W, Kondo H, Hipkaeo W. Expression and localization of VIAAT in distal uriniferous tubular epithelium of mouse. Ann Anat. 2019 Mar;222:21-27.
Rawangwong A, Pidsaya A, Thoungseabyoun W, Tachow A, Sawatpanich T, Sakaew W, Yamasaki M, Watanabe M, Kondo H, Hipkaeo W. Localization of phospholipase C β3 in the major salivary glands of adult mice. Acta Histochem. 2019 May;121(4):484-490.
Klosen P, Lapmanee S, Schuster C, Guardiola B, Hicks D, Pevet P, Felder-Schmittbuhl MP. MT1 and MT2 melatonin receptors are expressed in nonoverlapping neuronal populations. J Pineal Res. 2019 Aug;67(1):e12575.
Lecktip C, Thira Woratanarat T, Bhubhanil S, Lapmanee S. Risk factors for falls in elderly. J Med Health Sci. 2019 April; 26(1):85-103.
Leedumrongwattanakul A, Ruamcharoenkiat S, Herwutthiwong P, Leelarasamee A. Persistent Left Superior Vena Cava with Absent Right Superior Vena Cava: A Case Report and Literature Review. J Med Assoc Thai 2019;102:1254-9.

Srifuengfung S, Bunyapraphatsara N, Satitpatipan V, Tribuddharat C, Junyaprasert VB, Tungrugsasut W, Srisukh V. Antibacterial oral sprays from kaffir lime (Citrus hystrix DC.) fruit peel oil and leaf oil and their activities against respiratory tract pathogens. Journal of Traditional and Complementary Medicine. 12 September 2019.

Parichat Prachaney, Wilaiwan Mothong, Rarinthorn Samrid, Poungrat Pakdeechote, Pattanapong Boonprom, Benyapha Sripanya, Thewarid Berkban. Curcumin Prevents Cardiac Remodeling in L-NAME-Induced Hypertensive Rats. Srinagarind Med J 2019; 34(2)

Janjindamai C, Manuyakorn W, Anurathapan U, Pakakasama S, Wattanasirichaigoon D, Kamchaisatian W, Benjaponpitak S, Hongeng S. Successful haploidentical hematopoietic stem cell transplantation with post-transplant cyclophosphamide in a child with X-linked chronic granulomatous disease: A first report in Asia. Asian Pac J Allergy Immunol. 2019 Nov 3.

ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ (Proceedings)

ปี 2561

ผลงานวิจัย/ผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษา

ปี 2565

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ นักศึกษาแพทย์รุ่นที่ 5 (รหัสนักศึกษา 60)

Somkiat Sarachat, Nattakan Treesaksrisakul, Chayuda Tangsripongkul, Sarawut Lapmanee. “Metaverse-based virtual reality promotes medical competency during the covid-19 crisis: Systematic review” at the 3rd International Medical Student Research Conference, 2022.

Pongtep Attaskulchai, Sakkarin Bhubhani, Siriwan Sriwong, Sarawut Lapmanee. “Comparative effects of cannabidiol and venlafaxine on stress-induced anxiety-like behaviors and hippocampal BDNF expression in male rats” at the 3rd International Medical Student Research Conference, 2022.

Andie Boripat Pattapong, Prachawanee Nuchpramool, Thanakorn Thanapairin, Chaloem Varavith. “Factors affecting stress in geriatric caretakers of the internal medicine ward at Pranangklao Hospital” at the 3rd International Medical Student Research Conference, 2022.

พรมงคล รัตนศรัณย์, ธนกฤต ศรีสุขมั่งมี, พัทธ์ธีรา คงฤทธิ์, สุภัสสรา โคตุระพันธ์, วรินทร์ เลิศธรรมธีรกุล, กรองจิตต์ สิทธิกิจโยธิน, กมลทิพย์ ตรีสุคนธ์, ชญาภา อุปพงษ์, ทักษพร เอี่ยมอุดมสุข, กิตติศักดิ์ สินพิทักษ์กุล. การรับรู้และจัดการความเครียดของนักศึกษาแพทย์ชั้นปรีคลินิกจากการเรียนออนไลน์ ในสถานการณ์โควิด-19. การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2565. สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย.วันที่ 24–25 มีนาคม 2565. โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร.

ปี 2564

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ นักศึกษาแพทย์รุ่นที่ 4 (รหัสนักศึกษา 59)

Danviboon K, Sripradite S, Tangbumrungkul P, Sangkanjanavanich C, Pruksaseat C, Jeamanukoolkit P, Saijai K, Pongputcharapun K, Bhubhanil S, Lapmanee S. The effect of heat on sperm quality and male infertility. Journal of Medicine and Health Sciences. 2021;2:198-208.

Supitchayanee Pongpidet, Tanaput Surawattanavisetpa, Kawinnart Thanakijborisut, Bhuwasit Seenprachawong, Nahathai Srisuwan, Muchchimaporn Chatkittikunwong, Panida Saengkrajang, Witchapon Promkaew, Chanathip Phaocharoen, Thidarat Thodthankhun, Sarawut Lapmanee. “The association factor and effective therapy for young adult postpartum depression” at the 2nd International Medical Student Research Conference, 2021.

Nattakan Treesasrisakul, Pichaya Supawatin, Phiradon Murijan, Kittika Sarikavanich, Peerawit Engpongpan, Somkiat Sarachat, Chayuda Tangsripongkul, Teeranan Pinthong, Sarawut Lapmanee. “The impact of Covid 19 epidemic on depression, anxiety, and stress in healthy medical science students” at the 2nd International Medical Student Research Conference, 2021.
Pongpidet S, Surawattanavisetpa T, Thanakijborisut K, Seenprachawong B, Srisuwan N, Chatkittikunwong M, Saengkrajang P, Promkaew W, Phaocharoen C, Thodthankhun T, Lapmanee S. Risk Factors and Effective Treatments of Postpartum Depression in Young Adult Mothers. Vajira Medical Journal: Journal of Urban Medicine. 2021;65(3):211-220.

ปี 2563
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ นักศึกษาแพทย์รุ่นที่ 3 (รหัสนักศึกษา 58)

Sukcharoen W, Tangaromsuk P, Sontiatchara M, Waithayakul K, Savedkairop C, Jidapa Poopongpet J, Kengkoom R, Bhubhanil S, Lapmanee S. The Study on Thailand’s Particulate Matter 2.5 (PM 2.5) Management in Accordance with The World Health Organization (WHO) Guidelines. Vajira Medical Journal: Journal of Urban Medicine. 2020;64(5):345-356.

Kiattikul Singcha, Pornpitcha Sumithpibul, Sarawut Lapmanee. “Relationship of sleep efficiency and academic performance in physical inactivity medical students, Faculty of Medicine, Siam University”. International Medical Student Research Conference, 2020.

Pornpitcha Sumithpibul, Kiattikul Singcha, Sarawut Lapmanee. “The effects of time spent in bed and sleep quality on memory and academic performance in freshman medical students Faculty of Medicine, Siam University” International Medical Student Research Conference, 2020.

Chirayu Savedkairop, Kotchaphon Waithayakul. Patcharapol Jiamanukulkij “Doctors’ Perspectives and Medical Culture on Microorganism and Antimicrobial Resistance Microorganism at Public Tertiary Hospital in Thailand” International Medical Student Research Conference, 2020.

Jintatanon S, Wanittansirichok C, Yodprasit A, Weawseetong S, Atiksawedparit P, Chaisri I, Chongthavonsatit N.The Prevalence and outcomes of perimortem cesarean delivery among pregnant cardiac arrests: A systematic review and meta-analysis Prevalence and outcomes of perimortem cesarean section among pregnant cardiac arrests: A systematic review and meta-analysis. Thai Journal of Emergency Medicine. 2019;1(2):1-14.

ปี 2562
รายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์ นักศึกษาแพทย์ รุ่นที่ 2 (รหัสนักศึกษา 57) รายวิชา 249-601 เวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน ปีการศึกษา 2562 (อ้างอิงหนังสือจัดส่งรายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์ เลขที่ นบ 0032/12020)

ฉัตรชัย อังสุโรจน์, สมพร ศรีเฟื่องฟุ้ง, วีระเทพ งามนุสนธิ์กิจ,โครงการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเต้านม. วารสารสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีที่ 73 ฉบับที่ 6 เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม พ.ศ.2562.

Apinat Yodprasit, Sirapong Weawseetong, Suthijit Jintatanon. The effectiveness of health promotion interventions in COPD patient’s quality of life using CRQ measurement: a systematic review. International Federation of Medical Students’ Associations Asia-Pacific Conference 2019, 20- 23June, 2019 Hong Kong.

Suthijit Jintatanon, Chayanin Wanittansirichok, Apinat Yodprasit, Sirapong Weawseetong, Pongsakorn Atiksawedparit. The prevalence and outcomes of perimortem caesarean section among cardiac arrest in pregnancy: A systematic review and meta-analysis. Asian Medical Students’ Conference 2019, June 30-July 7, Singapore.

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ของนักศึกษา

ปี 2566

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 6 (2566)

ปี 2565

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 6 (2565)

ปี 2564

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 6 (2564)

ปี 2563

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 6 (2563)​

Loading