เกี่ยวกับคณะฯ > วิสัยทัศน์และเอกลักษณ์

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตแพทย์มาตรฐานระดับสากลที่ดีและเก่งให้ผู้ป่วยและชุมชน

 

เอกลักษณ์

รับผิดชอบ สุภาพ ซื่อสัตย์ เป็นจริยวัตรของชาวคณะแพทย์สยาม