เกี่ยวกับคณะฯสาส์นจากคณบดี

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เกิดจากกลุ่มแพทย์ที่มีประสบการณ์สูงทั้งด้านการเรียนการสอนในโรงเรียนแพทย์ชั้นนำของประเทศและประสบความสำเร็จอย่างสูงในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ร่วมกับ ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยสยาม กลุ่มแพทย์เหล่านี้มีประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับปัญหาการขาดแคลนแพทย์ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะเมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบในปี ๒๕๕๘ การเคลื่อนย้ายผู้ประกอบวิชาชีพต่างๆ โดยเฉพาะผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม จะสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างไร้พรมแดน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม จึงได้นำเสนอขอเปิดดำเนินการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตต่อมหาวิทยาลัย และได้รับการรับรองจากแพทยสภาภายใต้ปรัชญา “แพทย์ทรงภูมิปัญญา รอบรู้คู่คุณธรรม ดุจรัตนแห่งสยาม”

การผลิตบัณฑิตแพทย์ มหาวิทยาลัยสยาม นอกจากจะมุ่งเน้นแพทย์ที่มีโลกทัศน์กว้างไกล รอบรู้คู่คุณธรรม เน้นการบูรณาการองค์ความรู้เฉพาะส่วนที่สาคัญ เพื่อให้มีความสามารถในการดูแล ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคอันเกิดจากปัญหาสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม สามารถตรวจวินิจฉัยโรค รักษาและฟื้นฟูสุขภาพทั้งของบุคคล ครอบครัวและชุมชนแบบองค์รวมแล้ว หลักสูตรนี้ยังมุ่งเน้นให้บัณฑิตสามารถสื่อสารได้ดีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีความรู้ความสามารถด้านนิติเวชศาสตร์อีกด้วย

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม มีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะผลิตบัณฑิตแพทย์ให้เป็นไปตามปณิธานที่วางไว้ทุกประการ อนึ่ง การดำเนินการให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์นั้น คณะแพทยศาสตร์ ตระหนักดีว่าบุคลากรนับเป็นปัจจัยสาคัญอย่างยิ่งยวด ผู้บริหารคณะฯจึงได้มีการคัดเลือกอาจารย์ที่มีประสบการณ์สูงและมีประวัติอันดีงามมาร่วมกันพัฒนาคณะแพทยศาสตร์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ รวมทั้งมีการพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ที่มีอยู่แล้วอย่างต่อเนื่อง โดยหวังว่าคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษาให้ความไว้วางใจที่จะเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแพทย์ของประเทศ