ผลงานของนักศึกษา

ตัวอย่าง รายงานสาธารณสุขกลุ่มประเทศอาเซียน รายวิชา 240-213 เวชปฏิบัติในอาเซียน (Medical Practice in Asian)

– รายงานสาธารณสุขประเทศเนปาล

– รายงานสาธารณสุขประเทศฟิลิปปินส์

 

ตัวอย่าง รายงาน 249-201 Preventive and social medicine

– รายงาน เรื่อง ปัญหาสังคมผู้สูงอายุ

– รายงาน เรื่อง Regenerative and anti-aging medicine

Loading