พันธกิจและวัตถุประสงค์

TH | EN

เกี่ยวกับคณะฯ > พันธกิจและวัตถุประสงค์

พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตแพทย์ที่มีความรอบรู้ด้านการแพทย์ตามมาตรฐานสากล เป็นแพทย์มืออาชีพและทำประโยชน์เพื่อสังคม

2.ส่งเสริมการวิจัยและเผยแพร่ผลงานในระดับชาติและนานาชาติ

3.บริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์แก่ชุมชนและสังคม

4.บริหารจัดการที่เป็นเลิศ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มุ่งพัฒนาสังคมให้มีความยั่งยืน

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

มุ่งหวังที่จะผลิตบัณฑิตแพทย์ให้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้

1.เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและเจตคติอันดีงามต่อหน้าที่และการประกอบวิชาชีพ

2.มีความรู้และสามารถประยุกต์ความรู้พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก และศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานของแพทย์

3.ให้บริการสุขภาพแบบองค์รวม ครอบคลุมทั้งการส่งเสริมสุขภาพ การตรวจ วินิจฉัย รักษา การฟื้นฟูสุขภาพและการป้องกันโรค ของบุคคล ครอบครัวและชุมชน

4.มีความรู้และสามารถประยุกต์ความรู้ด้านระบบสุขภาพ ระบบบริบาลสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคและสร้างความมีส่วนร่วมของชุมชน

5. มีทักษะการสื่อสารกับคนทุกกลุ่มอายุ ทั้งด้านการฟัง  พูด เขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

6.สามารถสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้ร่วมงาน ผู้ป่วยและญาติ และประชาชน

7. มีภาวะผู้นำ การบริหารจัดการ และสามารถสื่อสารและปฏิบัติงานร่วมกับแพทย์และบุคลากรสหวิชาชีพในระบบสุขภาพ

8. มีเจตคติที่ดีในการศึกษาต่อเนื่อง ติดตามความก้าวหน้าของวิทยาการใหม่ ๆ และสามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมและถูกกาลเทศะ

Loading