วิสัยทัศน์และค่านิยม

เกี่ยวกับคณะฯ > วิสัยทัศน์และค่านิยม

วิสัยทัศน์

“เป็นคณะแพทย์ชั้นนำในด้านการผลิตบัณฑิตที่มีภาวะผู้นำ และทำประโยชน์เพื่อสังคม”

Vision: “Be a leading medical team in the production of graduates with leadership and contribution to the society.”

ค่านิยม

ค่านิยม (Values): IR3 I = Integrity R = Respect, Responsibility, Resilience

มั่นคงยิ่งในคุณธรรม (Integrity)

ความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส มีวินัยในตนเอง ยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ  รักษาวาจา เชื่อถือและไว้วางใจได้เสมอ

สุภาพให้เกียรติ (Respect)

สุภาพ เคารพ ให้เกียรติ เชื่อมั่นในความสามารถของผู้อื่น เพื่อให้ผู้อื่นมีอิสระในการสร้างสรรค์วิธีการของตนเพื่อบรรลุเป้าหมายในงาน

รับผิดชอบ (Responsibility)

ความทุ่มเท รับผิดชอบ มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ คำนึงถึงความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรและเป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการและองค์กร

ปรับตัวได้ (Resilience)

ความสามารถในการผลักดันสมาชิกในองค์กรให้เกิดการปรับเปลี่ยนไปในแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร รวมถึงการสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจถึงความจำเป็นที่ต้องปรับเปลี่ยนตามบริบทที่บีบบังคับ

Loading