สมรรถนะหลัก

เกี่ยวกับคณะฯ > สมรรถนะหลัก

สมรรถนะหลัก

“เจียระไนพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้เป็นแพทย์มืออาชีพ มีภาวะผู้นำ

Core competency: “To encourage students to professional doctors and leaders.”

Loading