ด้านการศึกษา

ตัวอย่าง รายงานสาธารณสุขกลุ่มประเทศอาเซียน รายวิชา 240-213 เวชปฏิบัติในอาเซียน (Medical Practice in Asian)

– รายงานสาธารณสุขประเทศเนปาล (แนบรายงาน Medical Practice in ASEAN-Nepal 2020)

– รายงานสาธารณสุขประเทศเนปาล (แนบรายงาน Medical Practice in ASEAN-Philippines 2020)

ตัวอย่าง การสัมภาษณ์ระบบสาธารณสุขกลุ่มประเทศอาเซียน รายวิชา 240-213 เวชปฏิบัติในอาเซียน (Medical Practice in Asian)

– วิดีโอสัมภาษณ์ระบบสารธารณสุขของประชาชนในประเทศเนปาล

– วิดีโอสัมภาษณ์ระบบสารธารณสุขของประชาชนในประเทศฟิลิปปินส์

 

 106 total views,  2 views today