พันธกิจและวัตถุประสงค์

TH | EN

เกี่ยวกับคณะฯ > พันธกิจและวัตถุประสงค์

พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตแพทย์ที่มีความรอบรู้ด้านการแพทย์ตามมาตรฐานสากล เป็นแพทย์มืออาชีพและมุ่งสร้างความยั่งยืนด้านสุขภาพ

2.ส่งเสริมการวิจัยและเผยแพร่ผลงานในระดับชาติและนานาชาติ

3.บริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์แก่ชุมชนและสังคม สู่สังคมไทยและสังคมโลก

4.บริหารจัดการที่เป็นเลิศ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มุ่งพัฒนาสังคมให้มีความยั่งยืน

วัตถุประสงค์

มุ่งหวังที่จะผลิตบัณฑิตแพทย์ให้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้

  1. มีคุณธรรม จริยธรรมและเจตคติอันดีงามต่อการประกอบวิชาชีพ และต่อสังคม
  2. มีความรู้ความสามารถและทักษะพื้นฐานในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยสามารถให้บริการสุขภาพแบบองค์รวม ครอบคลุมทั้งการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การตรวจวินิจฉัย การรักษา และ การฟื้นฟูสุขภาพของบุคคล ครอบครัวและชุมชน
  3. มีความสามารถวิเคราะห์ข้อมูลและแก้ปัญหาด้านสุขภาพ ได้อย่างมีเหตุผลตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ครอบคลุมแง่มุมต่างๆ แบบองค์รวม
  4. มีเจตคติที่ดีในการศึกษาต่อเนื่องตลอดเวลา ติดตามความก้าวหน้าของวิทยาการใหม่ๆ และสามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมและถูกกาลเทศะ
  5. มีทักษะการสื่อสารกับคนทุกกลุ่มอายุ ทั้งด้านการฟัง พูด เขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษและการทำงานเป็นทีม
  6. มีความสามารถผสมผสานและประยุกต์ความรู้ความสามารถทางวิชาการแพทย์กับวิชาการแขนงต่างๆ ในการปฏิบัติงานและการให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชน มีมนุษยสัมพันธ์ดีและสามารถทำงานร่วมกับบุคลากรสาขาวิชาชีพอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  7. มีทัศนคติเชิงบวก รู้เท่าทันต่อบริบททางสังคม กฎระเบียบ กฎหมาย และนโยบายสาธารณะต่างๆที่ควบคุม กำกับการประกอบวิชาชีพเวชกรรมทั้งในปัจจุบันและที่จะมีขึ้นในอนาคต

 658 total views,  8 views today