วิสัยทัศน์และเอกลักษณ์

เกี่ยวกับคณะฯ > วิสัยทัศน์และค่านิยม

วิสัยทัศน์

“เป็นคณะแพทย์ชั้นนำในด้านการผลิตบัณฑิตที่มีภาวะผู้นำ และทำประโยชน์เพื่อสังคม”

Vision: “Be a leading medical team in the production of graduates with leadership and contribution to the society.”

 

ค่านิยม

ค่านิยม (Values): IR3 I = Integrity R = Respect, Resposibility, Resilience

มั่นคงยิ่งในคุณธรรม (Integrity)

สุภาพให้เกียรติ (Respect)

รับผิดชอบ (Responsibility)

ปรับตัวได้ (Resilience/Flexibility)

 422 total views,  6 views today