เอกสารดาวน์โหลด คู่มือการทำวิจัยมหาวิทยาลัยสยาม ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 14

Download

การพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยสยาม

Download

• การอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (ออนไลน์)

                 – มาตรฐานการวิจัยในมนุษย์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
                   >> คลิกที่นี่
                 – จริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
                  >> คลิกที่นี่
                 – CITI program (Good Clinical Practice)
                   >> คลิกที่นี่
                 – Protecting Human Research Participants (NIH)
                   >> คลิกที่นี่
                 – National Drug Abuse Treatment, Clinical Trial Network (Good Clinical Practice)
                   >> คลิกที่นี่

• การอบรมขอรับใบอนุญาตการและพิจารณาจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

               – สถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.)
                   >> คลิกที่นี่

               – คณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและการใช้สัตว์ ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
                   >> คลิกที่นี่

               – คณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
                   >> คลิกที่นี่

• การขอคำรับรองความปลอดภัยทางชีวภาพ

               – คณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
                  >> คลิกที่นี่

               – คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
                 >> คลิกที่นี่

              – แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ สำหรับการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ สวทช.

                  >> คลิกที่นี่

ผลงานตีพิมพ์บทความวิจัยและบทความวิชาการ