ปรัชญาและปณิธาน

เกี่ยวกับคณะฯ > ปรัชญาและปณิธาน

ปรัชญา

“แพทย์ทรงภูมิปัญญา รอบรู้คู่คุณธรรม ดุจรัตนแห่งสยาม”

Philosophy: Doctors equipped with wisdom and morality like the jewels of Siam

ปณิธาน

“เจียระไนพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้เป็นแพทย์มืออาชีพ มีภาวะผู้นำ”
Aspiration: We Nurture Future Leader Doctors for Community

ปรัชญาทางการศึกษา

“จัดการศึกษาด้วยหลักของความใฝ่รู้ เข้าถึงวัฒนธรรมที่หลากหลาย รับผิดชอบต่อสังคม”

Educational Philosophy:Active Learning, Cultural Diversity, Social Responsibility

 576 total views,  8 views today