การบรรยายพิเศษเรื่อง “Know Everything About The Coronavirus รู้ทันไวรัสโคโรนา”  โดย ศาตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อมร ลีลารัศมี

การบรรยายพิเศษเรื่อง “Know Everything About The Coronavirus รู้ทันไวรัสโคโรนา” โดย ศาตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อมร ลีลารัศมี

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ศาตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อมร ลีลารัศมี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสยาม และนายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ฯ  เป็นวิทยากรในการบรรยายพิเศษเรื่อง “Know Everything About The Coronavirus รู้ทันไวรัสโคโรนา”  ณ ห้อง Auditorium อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 มหาวิทยาลัยสยาม

ชมย้อนหลังได้ที่
https://s.lazada.co.th/s.0UOnA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *