Workshop วิธีการใช้งาน Google Hangouts Meet โดย ดร.ศักรินทร์ ภูผานิล

Workshop วิธีการใช้งาน Google Hangouts Meet โดย ดร.ศักรินทร์ ภูผานิล

วันที่ 20 มีนาคม 2563 Workshop วิธีการใช้งาน Google Hangouts Meet โดย ดร.ศักรินทร์ ภูผานิล เพื่อเป็นแนวทางในการจัดสอนออนไลน์สำหรับคณาจารย์ ตามแนวทางการปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 

บรรยากาศภาพ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *