พิธีไหว้ครูและพิธีประดับตราสัญลักษณ์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ปีการศึกษา 2563

พิธีไหว้ครูและพิธีประดับตราสัญลักษณ์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ปีการศึกษา 2563

วันที่ 3 กันยายน 2563  สโมสรนักศึกษาแพทย์ร่วมกับฝ่ายกิจการนักศึกษาและบริการวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ จัดพิธีไหว้ครูและพิธีประดับตราสัญลักษณ์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ประจำปีการศึกษา 2563  เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูผู้ให้วิชาความรู้ สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูและลูกศิษย์ และเพื่อให้นักศึกษาแพทย์เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของการประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสม มีคุณธรรม จริยธรรม และเกิดความภาคภูมิใจในการเป็นนักศึกษาแพทย์ของมหาวิทยาลัยสยาม โดยมีคณะผู้บริหาร นำโดย ศ.คลินิก นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ คณบดี คณาจารย์ นักศึกษาแพทย์ และบุคลากรสายสนับสนุน เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน
ในโอกาสนี้ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูนักศึกษาแพทย์ที่มีความประพฤติดี มีผลการเรียนดีเด่น ทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคม และสร้างชื่อเสียงให้แก่คณะแพทยศาสตร์  คณะฯ จึงได้พิจารณามอบโล่และเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณนักศึกษาแพทย์ดีเด่น รัตนแห่งสยาม ระดับปรีคลินิก ให้กับนักศึกษา โดยมี ศ.คลินิก นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ คณบดี เป็นผู้มอบรางวัล รวมถึงได้ส่งมอบโล่เกียรติคุณอาจารย์แพทย์ดีเด่น ด้านคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2563 ให้กับ ศ.เกียรติคุณ นพ.บุญเจือ ธรณินทร์ อาจารย์แพทย์ที่ได้รับรางวัลจากแพทยสภาด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *