เส้นทางการประกอบวิชาชีพเวชกรรมในอนาคตสำหรับนักศึกษาแพทย์

เส้นทางการประกอบวิชาชีพเวชกรรมในอนาคตสำหรับนักศึกษาแพทย์

เส้นทางการประกอบวิชาชีพเวชกรรมในอนาคตสำหรับนักศึกษาแพทย์
บรรยายพิเศษ รศ.พญ.ประสบศรี อึ้งถาวร

วิดีโอบันทึกการบรรยาย