โครงการฝึกอบรมการค้นคว้าข้อมูลจากฐานข้อมูลทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปีการศึกษา 2563

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563  ฝ่ายกิจการนักศึกษาและบริการวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมการค้นคว้าข้อมูลจากฐานข้อมูลทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้แก่ MEDLINE  Complete  DynaMed  UpToDate  และ Google Scholar โดยมี อ.คมเดช บุญประเสริฐ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม เป็นวิทยากรในการบรรยายดังกล่าว

 126 total views,  2 views today