การบรรยายพิเศษและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการเขียนโครงการวิจัยเชิงหลักการให้ได้ทุน

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563  ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ จัดการบรรยายพิเศษและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อเรื่อง “การเขียนโครงการวิจัยเชิงหลักการให้ได้ทุน” โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ และผู้อํานวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นวิทยากรพิเศษ  ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการส่งเสริมศักยภาพและทักษะในงานวิจัยของคณะแพทยศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนโครงการวิจัย และส่งเสริมการทำวิจัยของอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาแพทย์ ในการนี้  ศ.คลินิก นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ได้ให้เกียรติเป็นผู้กล่าวต้อนรับวิทยากรและกล่าวเปิดกิจกรรมพร้อมชี้แจงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมีคณาจารย์ชั้นปรีคลินิก คณาจารย์ชั้นคลินิก และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อพัฒนาตนเองทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพ

 192 total views,  2 views today