คณบดีคณะแพทยศาสตร์ นำคณาจารย์สาขากายวิภาคศาสตร์ ศึกษาดูงานภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันที่ 9 ตุลาคม 2563  ศ.คลินิก นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ นำคณาจารย์สาขากายวิภาคศาสตร์ ศึกษาดูงานภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีรองคณบดี และหัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้การต้อนรับพร้อมด้วยคณาจารย์ในภาควิชา
ในโอกาสนี้ทางภาควิชากายวิภาคศาสตร์ได้บรรยายแนะนำรูปแบบการเรียนการสอนและการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน พร้อมทั้งนำชมสถานที่ ได้แก่ ห้องปฏิบัติการมหกายวิภาคศาสตร์ ห้องปฏิบัติการจุลกายวิภาคศาสตร์และประสาทกายวิภาคศาสตร์ พิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ ห้องวิจัยสำหรับคณาจารย์ในภาควิชา และห้องเรียนของนักศึกษาแพทย์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ขอขอบคุณคณะผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นอย่างยิ่งที่เปิดโอกาสให้คณะฯ ได้เข้าศึกษาดูงาน รวมถึงขอขอบคุณคณาจารย์ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ทุกท่าน โดยคณะ ฯ จะนำประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานในครั้งนี้เป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของคณะ ฯ ต่อไป

 

 87 total views,  1 views today