จบปีนี้ จะไปทำงานที่โรงพยาบาลใด จึงจะถือว่าเป็นการเพิ่มพูนทักษะในปีแรก?

จบปีนี้ จะไปทำงานที่โรงพยาบาลใด จึงจะถือว่าเป็นการเพิ่มพูนทักษะในปีแรก?