กิจกรรมบริการวิชาการ เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2563

วันที่ 24 กันยายน 2563  ฝ่ายกิจการนักศึกษาและบริการวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ จัดกิจกรรมบริการวิชาการ เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2563 โดยในปีนี้เป็นการจัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโรค COVID-19 บรรยายโดย ศ.เกียรติคุณ นพ.อมร ลีลารัศมี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และนายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ฯ  และ ศ.คลินิก นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์  ในโอกาสนี้ ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และร่วมฟังการบรรยายร่วมกับคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยสยามด้วย

 196 total views,  2 views today