คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ยินดีต้อนรับ รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) นายแพทย์เอกชัย โควาวิสารัช แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาสูติศาสตร์และนรีเวชศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ยินดีต้อนรับ รองศาสตราจารย์ (พิเศษ)
นายแพทย์เอกชัย โควาวิสารัช แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาสูติศาสตร์และนรีเวชศาสตร์ เป็นอาจารย์แพทย์ท่านใหม่ ด้วยความยินดีอย่างยิ่ง

การศึกษา
– แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ2) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
– วุฒิบัตรสาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา แพทยสภา (ร.พ.รามาธิบดี)
– หนังสืออนุมัติ อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ แพทยสภา
– หนังสืออนุมัติ สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา
– ประกาศนียบัตร การบริหารโรงพยาบาลรุ่นที่ 43 คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

กรรมการสมาคมและองค์กรต่างๆ
– กรรมการบริหารสมาคมเวชศาสตร์ปริกำเนิดแห่งประเทศไทย
– กรรมการบริหารสมาคมเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ (ไทย)
– กรรมการบริหารชมรมคลื่นเสียงความถี่สูงทางสูตินรีเวชกรรม(ไทย)
– ประธานกรรมการมูลนิธิส่งเสริมการคลอดและการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่แห่งประเทศไทย
– กรรมการสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย

 308 total views,  1 views today