ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิจ ตารางเรียน เอกสารประกอบการเรียน มคอ.3
114-303 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
(English for Medical Professions)
2 (1-2-3)      
240-201 เวชจริยศาสตร์และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
(Medical Ethics and Medical Professionalism)
3 (3-0-6)      
240-202 ชีวเคมีและชีววิทยาระดับโมเลกุล
(Biochemistry and Molecular Biology)
3 (3-0-6)      
240-203 ปฏิบัติการชีวเคมี
(Biochemistry Laboratory)
2 (0-4-2)      
240-204 พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1
(Foundation of Medical Science 1)
4 (3-2-7)      
240-214 พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2-1
(Foundation of Medical Science 2-1)
3 (2-2-5)      
240-206 พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3
(Foundation of Medical Science 3)
4 (3-2-7)      
xxx-xxx เลือกเสรี 2 2      
รวม 23      
ภาคเรียนที่ 2 หน่วยกิจ ตารางเรียน เอกสารประกอบการเรียน มคอ.3
240-207 ระบบผิวหนังและเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่เกี่ยวข้อง
(Integumentary System)
3 (2-2-5)      
240-208 ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ
(Musculoskeletal System)
4 (2-4-6) ดูตารางเรียน    
240-209 ระบบประสาท 1 (Nervous System 1) 3 (2-2-5)      
240-210 ระบบประสาท 2 (Nervous System 2) 3 (2-2-5)      
240-211 ระบบหายใจ 1 (Respiratory System 1) 2 (1-2-3)      
240-212 ระบบหายใจ 2 (Respiratory System 2) 3 (2-2-5)      
240-213 เวชปฏิบัติในอาเซียน(Medical Practice in ASEAN) 1 (0-2-1)      
249-201 เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
(Preventive and Social Medicine)
1 (1-0-2)      
รวม 20