ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2
ศึกษาต่อเนื่อง 2 ภาคการศึกษา
หน่วยกิจ ตารางเรียน เอกสารประกอบการเรียน มคอ.3
241-501 อายุรศาสตร์ 2 (Medicine 2) 5 (2-6-7)      
242-501 ศัลยศาสตร์ 2 (Surgery 2) 5 (2-6-7)      
243-501 สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 2 (Obstetrics and Gynecology 2) 4 (2-4-6)      
244-501 กุมารเวชศาสตร์ 2 (Pediatrics 2) 4 (2-4-6)      
245-501 ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์ 1 (Orthopedics 1) 3 (1-4-4)      
249-501 เวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน 3
(Family Medicine  and Community Medicine 3)
3 (0-6-3)      
247-503 นิติเวชศาสตร์ (Forensic Medicine) 4 (2-4-6)      
245-502 เวชศาสตร์ฟื้นฟู (Rehabilitation Medicine) 2 (1-2-3)      
241-502 จิตเวชศาสตร์ 2 (Psychiatry 2) 2 (1-2-3)      
246-501 จักษุวิทยา (Ophthalmology) 2 (1-2-3)      
246-502 โสต ศอ นาสิกวิทยา (Otorhinolaryngology) 2 (1-2-3)      
xxx-xxx วิชาเลือก (2) 2      
xxx-xxx วิชาเลือก (3) 2      
รวม 40