ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2
ศึกษาต่อเนื่อง 2 ภาคการศึกษา
หน่วยกิจ ตารางเรียน เอกสารประกอบการเรียน มคอ.3
241-601 เวชปฏิบัติอายุรศาสตร์ 1 (Clerkship in Medicine 1) 4 (0-8-4)      
241-602 เวชปฏิบัติอายุรศาสตร์ 2 (Clerkship in Medicine 2) 4 (0-8-4)      
242-601 เวชปฏิบัติศัลยศาสตร์ 1 (Clerkship in Surgery 1) 4 (0-8-4)      
242-602 เวชปฏิบัติศัลยศาสตร์ 2 (Clerkship in Surgery 2) 4 (0-8-4)      
243-601 เวชปฏิบัติสูติศาสตร (Clerkship in Obstetrics) 3 (0-6-3)      
243-602 เวชปฏิบัตินรีเวชวิทยา (Clerkship in Gynecology) 3 (0-6-3)      
244-601 เวชปฏิบัติกุมารเวชศาสตร์ 1 (Clerkship in Pediatrics 1) 3 (0-6-3)      
244-602 เวชปฏิบัติกุมารเวชศาสตร์ 2 (Clerkship in Pediatrics 2) 3 (0-6-3)      
245-601 ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์ 2 (Orthopedics 2) 4 (0-8-4)      
247-601 ประสบการณ์คลินิกนิติเวชศาสตร์
(Clinical Experiences in Forensic Medicine 2)
2 (0-4-2)      
247-602 เวชศาสตร์ฉุกเฉิน (Emergency Medicine) 4 (0-8-4)      
249-601 เวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน 4
(Family Medicine and Community Medicine 4)
6 (0-12-3)      
xxx-xxx วิชาเลือก (4) 2      
xxx-xxx วิชาเลือก (5) 2      
รวม 48