พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการจัดการเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนเตรียมวิทย์พัฒนา กับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

วันที่ 22 เมษายน 2564  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม โดย ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม และ ศ.คลินิก นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์  โรงเรียนเตรียมวิทย์พัฒนา กรุงเทพมหานคร โดย ดร.พัฒนพงศ์ สุขแก้ว ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเตรียมวิทย์พัฒนา ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการจัดการเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนเตรียมวิทย์พัฒนา กับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้และสร้างโอกาสให้แก่เด็กนักเรียน พัฒนาคุณภาพการศึกษาทางด้านการแพทย์ทุกสาขา รวมถึงเตรียมเด็กนักเรียนให้มีความพร้อม มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพแพทย์และอาชีพอื่นทางด้านสาธารณสุข

 421 total views,  1 views today