คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ยินดีต้อนรับ ผศ.ทนพ.วรเชษฐ์ ขอบใจ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ยินดีต้อนรับ ผศ.ทนพ.วรเชษฐ์ ขอบใจ เป็นอาจารย์ท่านใหม่ ด้วยความยินดีอย่างยิ่ง

ประวัติการศึกษา

-วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

-วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

-(กำลังศึกษา) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขานิติวิทยาศาสตร์และงานยุติธรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประสบการณ์สอนที่ผ่านมา

– อาจารย์ประจำคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเนชั่น (2020 – 2021)

-อาจารย์ประจำวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี (2014 – 2020)

-อาจารย์ประจำคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น (2010 – 2014)

-อาจารย์ประจำคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา (2007 – 2010)

– นักเทคนิคการแพทย์ภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2000 – 2007)

 242 total views,  2 views today