พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วย ความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการสนับสนุนการเป็นโรงพยาบาลหลัก ในการผลิตแพทย์ของมหาวิทยาลัยสยาม ระหว่างกระทรวงสาธารณสุข กับ มหาวิทยาลัยสยาม

วันที่ 6 กันยายน 2564  มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วย ความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการสนับสนุนการเป็นโรงพยาบาลหลัก ในการผลิตแพทย์ของมหาวิทยาลัยสยาม ระหว่างกระทรวงสาธารณสุข กับ มหาวิทยาลัยสยาม โดยใช้โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติและจัดการเรียนการสอนในชั้นคลินิก ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในโอกาสนี้ นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ กับ ดร.พรชัย มงคลวนิช  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม โดยมีผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ผู้บริหารโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ผู้บริหารมหาวิทยาลัยสยาม ผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ขอขอบคุณท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ท่านอธิการบดี ผู้บริหารมหาวิทยาลัยสยาม ผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ที่กรุณาให้การสนับสนุน เพื่อร่วมผลิตแพทย์ที่ยังนับเป็นบุคลากรที่มีความขาดแคลนในประเทศไทย การเพิ่มกำลังคนด้านสุขภาพระหว่างมหาวิทยาลัยเอกชนและสถานพยาบาลของรัฐ นับว่าเป็นความร่วมมือที่ร่วมกันสร้างประโยชน์ต่อสังคมไทยในการสนับสนุนความมั่นคงด้านสุขภาพของประเทศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม มุ่งมั่นที่จะพัฒนาทั้งทางวิชาการ วิจัย การบริการทางการแพทย์และการพัฒนาแพทยศาสตรศึกษาให้ดีมีคุณภาพมาตรฐานสากล เพื่อทำประโยชน์แก่สังคมสืบไป

 159 total views,  1 views today